Visa allt om Wihlborgs Fastigheter AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 983 000 2 684 000 2 296 000 2 030 000 1 910 000 1 905 000 1 707 000 1 505 000 1 445 000 1 294 000
Övrig omsättning 51 000 13 000 1 000 22 000 51 000 20 000 31 000 147 000 520 000 3 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 775 000 1 406 000 1 662 000 1 482 000 1 402 000 888 000 749 000 1 068 000 1 188 000 604 000
Resultat efter finansnetto 3 267 000 2 755 000 3 231 000 3 274 000 2 859 000 492 000 1 365 000 689 000 835 000 1 207 000
Årets resultat 2 923 000 2 403 000 2 568 000 2 976 000 2 278 000 395 000 1 063 000 823 000 665 000 922 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 076 000 42 497 000 38 924 000 33 045 000 28 870 000 24 496 000 22 943 000 20 258 000 18 280 000 16 838 000
Omsättningstillgångar 482 000 245 000 293 000 369 000 163 000 182 000 137 000 191 000 303 000 250 000
Tillgångar 46 558 000 42 742 000 39 217 000 33 414 000 29 033 000 24 678 000 23 080 000 20 449 000 18 583 000 17 088 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 887 000 15 530 000 13 592 000 11 463 000 8 876 000 6 967 000 6 894 000 6 138 000 5 600 000 5 206 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 46 000 40 000 38 000 39 000 37 000 36 000 0 48 000 38 000
Långfristiga skulder 26 454 000 22 926 000 23 881 000 20 201 000 18 176 000 16 939 000 14 802 000 13 726 000 12 385 000 9 512 000
Kortfristiga skulder 2 217 000 4 240 000 1 704 000 1 712 000 1 942 000 735 000 1 348 000 585 000 550 000 2 332 000
Skulder och eget kapital 46 558 000 42 742 000 39 217 000 33 414 000 29 033 000 24 678 000 23 080 000 20 449 000 18 583 000 17 088 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 12 000 9 000 10 700 9 800 9 100 9 700 9 700 4 400 4 300 200
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 113 000 92 000 74 100 62 000 53 900 48 000 44 100 37 100 361 000 42 200
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 49 000 44 000 37 700 33 100 29 600 28 500 28 700 15 300 151 000 21 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 034 000 2 697 000 2 297 000 2 052 000 1 961 000 1 925 000 1 738 000 1 652 000 1 965 000 1 297 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 204 173 146 127 119 116 106 88 87 86
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 623 15 514 15 726 15 984 16 050 16 422 16 104 17 102 16 609 15 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 853 838 839 826 - 743 778 645 5 934 741
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 854 000 1 410 000 1 664 000 1 484 000 1 402 000 889 000 750 000 1 068 000 1 189 000 605 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,14% 16,90% 13,10% 6,28% 0,26% 11,60% 13,42% 4,15% 11,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,02% 8,61% 9,50% 11,97% 11,35% 6,20% 5,91% 5,29% 6,44% 7,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 109,52% 137,18% 162,28% 196,95% 172,57% 80,31% 79,96% 71,83% 82,77% 93,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,31% 72,32% 74,78% 74,53% 100,00% 73,81% 72,52% 73,02% 72,11% 71,17%
Rörelsekapital/omsättning -58,16% -148,85% -61,45% -66,16% -93,14% -29,03% -70,94% -26,18% -17,09% -160,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,42% 36,33% 34,66% 34,31% 30,57% 28,23% 29,87% 30,02% 30,14% 30,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,74% 5,78% 17,19% 21,55% 8,39% 24,76% 10,16% 32,65% 55,09% 10,72%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 192 000 162 000 145 000 131 000 147 000 119 000 118 000 98 000 86 000 80 000
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -3 000 -14 000 -8 000 -7 000 20 000 -3 000 1 000 -10 000 -20 000 -21 000
Resultat efter finansnetto 1 439 000 1 082 000 1 027 000 720 000 1 410 000 -534 000 751 000 76 000 -90 000 388 000
Årets resultat 1 909 000 1 220 000 1 024 000 865 000 1 474 000 -52 000 668 000 82 000 -22 000 381 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 477 000 22 433 000 21 261 000 19 479 000 20 075 000 17 586 000 16 943 000 14 352 000 14 053 000 12 610 000
Omsättningstillgångar 147 000 11 000 37 000 164 000 9 000 656 000 173 000 232 000 306 000 377 000
Tillgångar 23 624 000 22 444 000 21 298 000 19 643 000 20 084 000 18 242 000 17 116 000 14 584 000 14 359 000 12 987 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 941 000 4 608 000 3 869 000 3 287 000 2 825 000 1 716 000 2 095 000 1 734 000 1 940 000 2 231 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 000 3 000
Avsättningar (tkr) 18 000 17 000 13 000 11 000 9 000 7 000 6 000 0 0 0
Långfristiga skulder 17 594 000 15 818 000 17 279 000 15 770 000 16 058 000 16 361 000 14 869 000 12 757 000 12 335 000 8 880 000
Kortfristiga skulder 71 000 2 001 000 137 000 575 000 1 192 000 158 000 146 000 88 000 81 000 1 873 000
Skulder och eget kapital 23 624 000 22 444 000 21 298 000 19 643 000 20 084 000 18 242 000 17 116 000 14 584 000 14 359 000 12 987 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 4 000 3 000 10 700 9 800 9 100 9 700 9 700 4 400 4 300 200
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 57 000 60 000 52 700 47 800 41 700 39 900 36 800 33 900 33 100 32 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 39 000 39 000 35 000 31 300 28 400 26 900 27 600 22 800 14 900 18 100
Utdelning till aktieägare 0 576 000 480 355 441 926 403 498 365 069 326 641 307 427 288 218 268 999
Omsättning 192 000 162 000 145 000 131 000 147 000 119 000 118 000 98 000 86 000 80 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 115 108 101 97 92 91 88 83 83 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 670 1 500 1 436 1 351 1 598 1 308 1 341 1 181 1 036 1 270
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 087 963 - - - 912 909 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 000 -14 000 -8 000 -7 000 20 000 -3 000 1 000 -10 000 -20 000 -21 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,52% 11,72% 10,69% -10,88% 23,53% 0,85% 20,41% 13,95% 7,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,72% 11,56% 7,58% 7,74% 9,53% 5,99% 7,47% 4,54% 4,58% 5,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 950,00% 1 601,85% 1 113,10% 1 160,31% 1 302,04% 917,65% 1 083,90% 675,51% 763,95% 882,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,58% -1 228,40% -68,97% -313,74% -804,76% 418,49% 22,88% 146,94% 261,63% -1 870,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,15% 20,53% 18,17% 16,73% 14,07% 9,41% 12,24% 11,92% 13,53% 17,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,04% 0,55% 27,01% 28,52% 0,76% 415,19% 118,49% 263,64% 377,78% 20,13%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...