Visa allt om Ilsbo Tools Aktiebolag
Visa allt om Ilsbo Tools Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 18 621 19 347 19 888 16 983 26 765 18 485 19 556 20 304 24 308 19 445
Övrig omsättning 21 17 99 51 10 5 - - 16 172
Rörelseresultat (EBIT) 543 -144 618 -220 144 -679 1 242 1 695 3 137 1 493
Resultat efter finansnetto 499 -196 561 -240 149 -692 1 219 1 710 3 065 1 463
Årets resultat 422 176 762 8 49 13 1 087 916 1 718 803
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 020 2 196 2 736 2 585 2 894 3 275 3 169 2 721 2 453 1 960
Omsättningstillgångar 5 935 6 252 6 246 5 567 6 048 6 820 7 575 8 718 8 595 5 763
Tillgångar 7 955 8 448 8 983 8 152 8 942 10 095 10 744 11 439 11 048 7 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 145 5 223 5 548 4 786 5 278 5 829 6 416 5 929 5 313 3 695
Obeskattade reserver 736 794 1 231 1 657 1 916 1 852 2 592 2 872 2 457 1 798
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 229 298 366 1 1 6 5 599 668 199
Kortfristiga skulder 1 845 2 134 1 838 1 709 1 748 2 410 1 731 2 039 2 611 2 031
Skulder och eget kapital 7 955 8 448 8 983 8 152 8 942 10 095 10 744 11 439 11 048 7 723
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 750 550 620 614 460 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 339 4 116 4 052 4 911 3 752 3 303 3 493 3 478 2 601
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 688 1 548 1 402 2 043 1 535 1 216 1 456 1 410 1 096
Utdelning till aktieägare 0 500 500 0 500 0 600 600 300 100
Omsättning 18 642 19 364 19 987 17 034 26 775 18 490 19 556 20 304 24 324 19 617
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 10 10 10 11 11 12 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 552 1 612 1 989 1 698 2 677 1 680 1 778 1 692 1 870 1 768
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 503 564 554 774 533 479 468 409 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 974 380 1 225 336 942 -87 1 775 2 139 3 532 1 861
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,75% -2,72% 17,11% -36,55% 44,79% -5,48% -3,68% -16,47% 25,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,83% -1,70% 6,88% -2,56% 2,02% -6,65% 11,70% 15,46% 28,49% 19,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,92% -0,74% 3,11% -1,23% 0,68% -3,63% 6,43% 8,71% 12,95% 7,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,29% 46,49% 49,09% 50,47% 46,46% 48,12% 100,00% 52,63% 50,82% 46,04%
Rörelsekapital/omsättning 21,96% 21,28% 22,16% 22,72% 16,07% 23,86% 29,88% 32,89% 24,62% 19,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,89% 69,16% 72,45% 74,56% 74,82% 71,26% 77,50% 69,91% 64,10% 64,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,42% 191,47% 211,43% 152,02% 243,65% 163,53% 275,39% 311,23% 254,35% 170,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...