Visa allt om RDS Robotics AB
Visa allt om RDS Robotics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 654 3 408 4 808 3 175 1 833 4 938 3 060 1 578 1 401 2 242
Övrig omsättning - - - 4 - 30 57 63 64 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 635 761 986 274 -890 1 049 1 294 -12 -506 268
Resultat efter finansnetto 1 634 758 984 270 -881 1 220 1 318 -39 -504 65
Årets resultat 944 432 567 217 -286 723 768 -39 -245 39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 769 743 743 751 755 260 405 400 397 410
Omsättningstillgångar 3 166 2 316 2 823 1 745 1 516 3 774 2 863 1 326 1 475 2 175
Tillgångar 3 935 3 060 3 567 2 496 2 271 4 035 3 268 1 727 1 872 2 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 905 1 361 1 909 1 640 1 577 1 863 1 615 967 1 218 1 464
Obeskattade reserver 889 474 279 29 0 596 312 0 0 258
Avsättningar (tkr) 243 243 243 244 222 200 393 353 314 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
Kortfristiga skulder 898 982 1 135 583 472 1 376 949 406 340 588
Skulder och eget kapital 3 935 3 060 3 567 2 496 2 271 4 035 3 268 1 727 1 872 2 585
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 989 488 614 768 768
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 921 853 832 834 1 117 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 794 771 761 745 771 674 465 351 448 419
Utdelning till aktieägare 0 0 0 298 154 0 127 120 212 0
Omsättning 4 654 3 408 4 808 3 179 1 833 4 968 3 117 1 641 1 465 2 247
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 327 1 704 2 404 1 588 917 2 469 1 530 789 701 1 121
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 900 868 864 881 997 906 529 548 664 667
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 641 761 993 300 -830 1 079 1 319 24 -469 317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,56% -29,12% 51,43% 73,21% -62,88% 61,37% 93,92% 12,63% -37,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,55% 24,87% 27,67% 11,14% -38,71% 30,29% 40,45% 0,17% -26,23% 10,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,13% 22,33% 20,53% 8,76% -47,95% 24,75% 43,20% 0,19% -35,05% 12,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,86% 89,79% 68,32% 80,50% 92,25% 76,73% 89,18% 92,33% 98,86% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,73% 39,14% 35,11% 36,60% 56,96% 48,56% 62,55% 58,30% 81,01% 70,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,03% 56,56% 59,62% 66,56% 69,44% 57,06% 56,45% 55,99% 65,06% 63,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 352,56% 235,85% 248,72% 299,31% 321,19% 274,27% 301,69% 326,60% 433,82% 369,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...