Visa allt om Hydro Extrusion Sweden AB
Visa allt om Hydro Extrusion Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 505 602 2 200 294 2 206 892 2 224 939 2 025 233 2 388 215 2 786 736 2 659 276 2 103 184 3 208 375
Övrig omsättning 1 687 20 184 27 302 - 120 53 826 43 248 47 - 21 077
Rörelseresultat (EBIT) 39 618 67 622 -63 061 -135 108 -86 412 88 388 -22 695 23 774 -67 075 165 838
Resultat efter finansnetto 22 097 48 599 -85 552 -155 558 -92 816 79 136 -26 513 18 130 -71 699 167 131
Årets resultat -7 716 13 331 420 -19 289 -62 552 77 970 -13 188 8 150 -74 806 111 693
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 552 106 560 233 533 222 551 879 625 434 666 102 536 588 564 236 525 517 559 393
Omsättningstillgångar 767 103 790 115 675 416 788 409 911 083 972 118 1 042 689 993 196 884 128 1 136 834
Tillgångar 1 319 209 1 350 348 1 208 638 1 340 288 1 536 517 1 638 220 1 579 277 1 557 432 1 409 645 1 696 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 043 84 760 71 429 71 009 99 487 73 374 59 122 66 409 66 159 61 134
Obeskattade reserver 112 201 112 361 116 654 143 094 163 508 162 962 189 927 199 600 193 593 164 316
Avsättningar (tkr) 240 427 265 346 284 381 219 350 214 097 204 180 198 204 179 544 170 680 166 400
Långfristiga skulder 0 0 0 0 570 784 731 583 621 584 618 856 618 856 827 175
Kortfristiga skulder 889 538 887 881 736 174 906 835 488 641 466 121 510 440 493 023 360 357 477 202
Skulder och eget kapital 1 319 209 1 350 348 1 208 638 1 340 288 1 536 517 1 638 220 1 579 277 1 557 432 1 409 645 1 696 227
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 3 733 2 836 2 667 2 428 2 017 2 151
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 1 137 335 304 486 184 -
Löner till övriga anställda 394 748 390 715 425 259 454 178 444 442 406 936 370 258 344 671 332 633 377 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 173 203 161 589 190 743 191 816 180 529 155 666 178 084 147 608 141 019 153 023
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 507 289 2 220 478 2 234 194 2 224 939 2 025 353 2 442 041 2 829 984 2 659 323 2 103 184 3 229 452
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 948 1 006 1 062 1 130 1 109 885 937 982 975 1 142
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 643 2 187 2 078 1 969 1 826 2 699 2 974 2 708 2 157 2 809
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 599 549 580 572 567 639 588 504 488 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 122 202 151 251 35 786 -30 557 -1 093 158 240 35 555 83 004 -3 080 226 650
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,88% -0,30% -0,81% 9,86% -15,20% -14,30% 4,79% 26,44% -34,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,07% 5,04% -5,18% -10,04% -5,47% 5,54% -1,21% 1,60% -4,61% 10,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,62% 3,09% -2,84% -6,05% -4,15% 3,80% -0,69% 0,94% -3,09% 5,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,91% 11,96% 6,44% 5,66% 8,21% 11,92% 9,31% 12,35% 8,46% 14,63%
Rörelsekapital/omsättning -4,89% -4,44% -2,75% -5,32% 20,86% 21,19% 19,10% 18,81% 24,90% 20,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,47% 12,77% 13,44% 13,63% 14,78% 11,81% 12,61% 13,71% 14,81% 10,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,43% 54,50% 59,54% 52,44% 127,28% 158,25% 142,19% 131,09% 172,29% 150,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...