Visa allt om Brynolf Consulting AB
Visa allt om Brynolf Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 258 1 498 1 543 1 651 1 418 1 298 1 458 1 426 1 940 2 328
Övrig omsättning 19 - 1 - 70 - - 110 - 35
Rörelseresultat (EBIT) -14 28 34 184 162 210 461 550 320 749
Resultat efter finansnetto -9 57 83 252 245 287 475 616 395 798
Årets resultat 1 32 48 147 134 210 349 453 285 573
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 79 101 153 165 71 160 232 923 956
Omsättningstillgångar 1 720 2 966 3 262 3 360 3 355 3 462 3 398 3 220 2 481 2 227
Tillgångar 1 750 3 044 3 363 3 514 3 520 3 532 3 557 3 452 3 404 3 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 448 2 697 3 016 3 168 3 221 3 212 3 122 2 892 2 540 2 344
Obeskattade reserver 149 161 146 125 62 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 153 186 202 221 237 320 436 560 865 839
Skulder och eget kapital 1 750 3 044 3 363 3 514 3 520 3 532 3 557 3 452 3 404 3 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 332 0 456 431 396 282 216 263 296 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 457 474 478 477 436 333 245 196 617 584
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 222 206 208 202 189 160 140 123 273 287
Utdelning till aktieägare 300 1 250 350 200 200 125 120 120 100 90
Omsättning 1 277 1 498 1 544 1 651 1 488 1 298 1 458 1 536 1 940 2 363
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 258 1 498 772 1 651 1 418 1 298 1 458 1 426 970 2 328
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 042 1 153 600 1 138 1 037 788 626 601 604 1 112
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 83 87 247 225 261 545 637 417 857
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,02% -2,92% -6,54% 16,43% 9,24% -10,97% 2,24% -26,49% -16,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,57% 1,84% 2,47% 7,17% 6,96% 8,10% 13,35% 17,90% 11,63% 25,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,79% 3,74% 5,38% 15,26% 17,28% 22,03% 32,58% 43,34% 20,41% 34,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 124,56% 185,58% 198,31% 190,13% 219,89% 242,06% 203,16% 186,54% 83,30% 59,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,38% 92,73% 93,07% 92,93% 92,80% 90,94% 87,77% 83,78% 74,62% 73,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 084,31% 1 594,62% 1 614,85% 1 520,36% 1 415,61% 1 081,88% 779,36% 575,00% 286,82% 265,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...