Visa allt om Pagoldhs Ur Aktiebolag
Visa allt om Pagoldhs Ur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 217 29 095 24 387 21 480 20 639 17 884 18 309 14 754 14 155 13 120
Övrig omsättning 244 31 - 81 174 - 200 24 176 801
Rörelseresultat (EBIT) 2 108 1 031 595 1 079 75 432 359 -423 443 391
Resultat efter finansnetto 1 982 907 515 1 066 -31 319 271 -526 402 360
Årets resultat 1 570 691 357 570 1 168 151 -135 193 176
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 447 616 785 52 205 284 384 498 195 222
Omsättningstillgångar 9 719 9 267 6 602 5 728 4 847 5 060 5 210 4 388 4 080 3 709
Tillgångar 10 166 9 883 7 387 5 780 5 051 5 344 5 595 4 886 4 274 3 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 640 2 070 1 729 1 722 1 153 1 302 1 284 1 133 1 468 1 395
Obeskattade reserver 396 440 432 388 110 155 79 0 391 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 174 2 022 1 685 713 1 317 1 707 1 447 1 529 581 700
Kortfristiga skulder 4 957 5 350 3 540 2 957 2 472 2 180 2 785 2 225 1 834 1 557
Skulder och eget kapital 10 166 9 883 7 387 5 780 5 051 5 344 5 595 4 886 4 274 3 931
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 001 902 921 942 835 839 916 688 685 651
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 530 2 425 2 063 1 936 1 960 2 001 1 745 1 810 923 941
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 500 1 310 1 178 1 140 1 150 1 164 983 975 777 807
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 350 350 0 150 150 0 200 120
Omsättning 31 461 29 126 24 387 21 561 20 813 17 884 18 509 14 778 14 331 13 921
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 9 9 9 10 9 1 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 122 2 910 2 710 2 387 2 293 1 788 2 034 14 754 2 022 1 874
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 509 472 469 452 444 405 410 3 528 347 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 277 1 200 693 1 150 154 533 473 -310 496 452
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,29% 19,31% 13,53% 4,07% 15,40% -2,32% 24,10% 4,23% 7,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,74% 10,43% 8,05% 19,69% 1,48% 8,18% 6,42% -8,66% 10,41% 9,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,75% 3,54% 2,44% 5,30% 0,36% 2,44% 1,96% -2,87% 3,14% 2,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,93% 25,55% 26,96% 30,50% 27,32% 35,09% 31,12% 33,39% 29,56% 25,87%
Rörelsekapital/omsättning 15,25% 13,46% 12,56% 12,90% 11,51% 16,10% 13,24% 14,66% 15,87% 16,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,01% 24,42% 27,97% 34,74% 24,43% 26,50% 23,99% 23,19% 40,93% 40,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,47% 60,45% 17,85% 25,13% 12,82% 6,88% 27,97% 9,39% 15,27% 15,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...