Visa allt om C & B Consult & Bild Aktiebolag
Visa allt om C & B Consult & Bild Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 655 1 766 1 942 1 770 1 709 1 630 1 715 2 185 2 689 2 539
Övrig omsättning 9 - 6 8 8 8 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 88 119 -103 7 57 14 -44 -61 201 106
Resultat efter finansnetto 84 183 -100 15 56 9 -49 -48 213 112
Årets resultat 49 108 -10 22 25 5 4 4 145 56
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 16 16 20 26 43 55 72 67 25
Omsättningstillgångar 906 938 989 1 002 1 037 803 872 1 129 1 428 1 114
Tillgångar 1 023 954 1 005 1 023 1 063 846 927 1 201 1 495 1 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 564 556 458 493 497 522 567 613 659 564
Obeskattade reserver 65 45 0 90 104 87 87 144 206 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 394 354 547 440 463 237 273 444 629 375
Skulder och eget kapital 1 023 954 1 005 1 023 1 063 846 927 1 201 1 495 1 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 330 260 320 365 459 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 280 299 399 408 13 2 18 15 25 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 213 205 250 266 237 210 255 270 299 298
Utdelning till aktieägare 40 40 10 25 25 50 50 50 50 50
Omsättning 1 664 1 766 1 948 1 778 1 717 1 638 1 716 2 185 2 689 2 539
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 655 1 766 1 942 1 770 1 709 1 630 1 715 2 185 2 689 2 539
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 520 702 731 633 523 639 768 839 872
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 88 119 -98 18 74 31 -27 -41 217 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,29% -9,06% 9,72% 3,57% 4,85% -4,96% -21,51% -18,74% 5,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,70% 20,13% -9,05% 2,25% 6,30% 2,25% -4,42% -2,50% 15,59% 10,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,38% 10,87% -4,69% 1,30% 3,92% 1,17% -2,39% -1,37% 8,66% 4,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,77% 95,75% 97,37% 96,89% 97,25% 99,14% 98,43% 97,35% 96,88% 97,05%
Rörelsekapital/omsättning 30,94% 33,07% 22,76% 31,75% 33,59% 34,72% 34,93% 31,35% 29,71% 29,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,09% 61,96% 45,57% 54,68% 53,97% 69,28% 68,08% 59,67% 54,00% 62,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,95% 264,97% 180,80% 227,73% 223,97% 338,82% 319,41% 254,28% 227,03% 297,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...