Visa allt om Datacenter i Mjärdevi Aktiebolag
Visa allt om Datacenter i Mjärdevi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 150 627 74 051 46 283 51 342 53 922 52 738 50 330 44 281 54 942 47 458
Övrig omsättning - - 33 152 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 545 3 904 40 204 11 120 14 248 12 532 9 831 8 869 20 866 15 193
Resultat efter finansnetto 32 859 1 897 38 189 1 282 1 357 1 357 1 357 1 355 1 386 1 385
Årets resultat -518 -957 36 757 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 671 182 650 344 372 839 380 767 409 397 438 147 454 651 482 175 468 077 465 557
Omsättningstillgångar 18 573 45 660 69 259 15 746 8 978 19 004 26 330 23 865 22 558 4 365
Tillgångar 689 755 696 004 442 098 396 513 418 375 457 151 480 981 506 040 490 636 469 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 571 101 089 102 046 12 189 12 189 12 189 12 189 12 189 12 189 12 189
Obeskattade reserver 38 090 4 562 1 432 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 334 3 484 3 760 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 350 586 374 336 399 836 421 536 450 673 396 648 419 698
Kortfristiga skulder 547 760 586 869 334 860 33 739 31 851 45 127 47 257 43 178 81 799 38 036
Skulder och eget kapital 689 755 696 004 442 098 396 513 418 375 457 151 480 981 506 040 490 636 469 923
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 150 627 74 051 79 435 51 342 53 922 52 738 50 330 44 281 54 942 47 458
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 383 44 302 71 488 39 750 42 998 41 751 37 355 34 920 45 866 40 099
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 103,41% 60,00% -9,85% -4,78% 2,25% 4,78% 13,66% -19,40% 15,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,16% 0,56% 9,10% 2,85% 3,46% 2,84% 2,07% 1,77% 4,30% 3,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,61% 5,30% 86,92% 22,00% 26,81% 24,60% 19,75% 20,28% 38,41% 32,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -351,32% -730,86% -573,86% -35,05% -42,42% -49,53% -41,58% -43,61% -107,82% -70,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,89% 15,04% 23,33% 3,07% 2,91% 2,67% 2,53% 2,41% 2,48% 2,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,39% 7,78% 20,68% 46,67% 28,19% 42,11% 55,72% 55,27% 27,58% 11,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...