Visa allt om Procarbon Aktiebolag
Visa allt om Procarbon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 205 904 225 491 251 566 173 882 172 225 209 775 233 626 108 889 187 291 72 320
Övrig omsättning 28 - 40 - 53 145 18 - 55 45
Rörelseresultat (EBIT) 10 425 8 402 12 820 7 241 3 090 9 215 12 076 5 926 8 774 3 354
Resultat efter finansnetto 10 426 8 443 12 896 7 368 3 336 9 365 12 080 5 948 9 136 3 715
Årets resultat 6 539 12 130 12 044 5 161 1 940 6 108 7 894 4 065 5 268 3 218
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 863 912 960 897 919 944 984 1 026 1 072 1 107
Omsättningstillgångar 52 708 42 319 68 962 62 031 34 632 45 618 71 696 25 594 54 874 29 140
Tillgångar 53 571 43 231 69 922 62 928 35 551 46 562 72 680 26 620 55 946 30 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 838 17 399 17 269 10 325 7 564 11 624 13 316 9 321 14 256 11 988
Obeskattade reserver 6 990 5 000 12 180 14 817 14 145 13 578 12 695 11 497 11 197 9 545
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 743 20 832 40 473 37 786 13 842 21 360 46 669 5 802 30 493 8 714
Skulder och eget kapital 53 571 43 231 69 922 62 928 35 551 46 562 72 680 26 620 55 946 30 247
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 380 2 106 1 936 2 166 2 122 1 871 1 579 1 578 1 649 1 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 840 808 774 683 744 694 685 1 251 797 678
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 2 116 1 811 2 049 2 176 2 130 2 011 1 691 1 911 1 661 1 544
Utdelning till aktieägare 6 500 12 100 12 000 5 100 2 400 6 000 7 800 3 900 9 000 0
Omsättning 205 932 225 491 251 606 173 882 172 278 209 920 233 644 108 889 187 346 72 365
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 41 181 56 373 62 892 43 471 43 056 69 925 77 875 36 296 62 430 24 107
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 116 1 208 1 215 1 284 1 275 1 558 1 346 1 361 1 650 1 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 473 8 450 12 860 7 263 3 115 9 255 12 119 5 971 8 821 3 409
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,69% -10,37% 44,68% 0,96% -17,90% -10,21% 114,55% -41,86% 158,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,47% 19,55% 18,44% 11,71% 9,39% 20,12% 16,63% 22,36% 16,35% 12,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,06% 3,75% 5,13% 4,24% 1,94% 4,47% 5,17% 5,47% 4,88% 5,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,64% 6,65% 7,64% 8,04% 5,88% 7,52% 7,65% 10,64% 8,16% 11,89%
Rörelsekapital/omsättning 8,72% 9,53% 11,32% 13,94% 12,07% 11,56% 10,71% 18,18% 13,02% 28,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,28% 49,27% 38,28% 34,77% 50,60% 46,46% 31,19% 66,85% 39,89% 62,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,97% 183,81% 166,31% 164,16% 237,86% 162,37% 128,14% 324,41% 140,45% 235,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...