Visa allt om Trä-Team Br. Nyberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 67 127 56 849 62 653 62 327 63 769 67 276 66 003 71 377 72 050 56 544
Övrig omsättning 1 111 1 694 1 498 243 346 442 763 1 334 765 1 578
Rörelseresultat (EBIT) 8 903 5 729 5 922 5 825 4 600 5 336 2 605 3 134 2 085 1 745
Resultat efter finansnetto 8 800 5 652 5 867 5 653 4 155 4 333 1 426 1 404 121 463
Årets resultat 2 938 1 550 3 225 3 446 5 070 43 26 4 19 3
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 513 22 171 15 544 16 216 23 542 31 667 34 760 38 816 44 936 45 822
Omsättningstillgångar 25 727 17 606 18 346 21 946 20 258 19 353 15 460 15 576 18 351 19 245
Tillgångar 44 240 39 778 33 891 38 163 43 800 51 020 50 220 54 392 63 287 65 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 788 8 849 7 299 12 074 9 229 4 758 4 716 4 690 4 686 4 667
Obeskattade reserver 11 400 11 384 10 734 12 008 10 738 13 238 9 011 7 633 6 233 6 233
Avsättningar (tkr) 0 1 15 17 14 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 375 2 675 138 724 2 137 11 595 16 137 22 523 28 430 32 095
Kortfristiga skulder 18 678 16 868 15 704 13 339 21 683 21 428 20 356 19 546 23 938 22 072
Skulder och eget kapital 44 240 39 778 33 891 38 163 43 800 51 020 50 220 54 392 63 287 65 067
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 2 653 2 499 2 325 2 067 2 235 2 065 - 1 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 13 199 11 013 13 783 15 876 14 217 17 120 20 838 16 408
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 6 293 5 727 6 581 6 853 6 513 6 810 7 117 6 616
Utdelning till aktieägare 0 0 0 8 000 600 600 0 0 0 0
Omsättning 68 238 58 543 64 151 62 570 64 115 67 718 66 766 72 711 72 815 58 122
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 41 44 44 52 52 51 59 63 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 678 1 387 1 424 1 417 1 226 1 294 1 294 1 210 1 144 1 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 509 512 445 444 486 460 451 450 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 457 9 348 12 412 14 685 13 689 15 067 12 241 13 100 9 907 7 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,08% -9,26% 0,52% -2,26% -5,21% 1,93% -7,53% -0,93% 27,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,15% 14,44% 17,56% 15,31% 10,54% 10,51% 5,20% 5,79% 3,32% 2,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,28% 10,10% 9,50% 9,37% 7,24% 7,97% 3,96% 4,42% 2,92% 3,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,06% 83,04% 81,89% 80,05% 83,76% 85,43% 79,58% 79,78% 79,54% 84,68%
Rörelsekapital/omsättning 10,50% 1,30% 4,22% 13,81% -2,23% -3,08% -7,42% -5,56% -7,75% -5,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,75% 44,57% 46,24% 56,18% 40,19% 29,56% 23,39% 18,97% 14,66% 14,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,84% 76,61% 92,69% 133,39% 63,66% 66,48% 63,76% 51,06% 46,07% 64,18%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...