Visa allt om Volvo Parts Aktiebolag
Visa allt om Volvo Parts Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 16 713 125 13 027 847 12 904 624 11 851 194 10 754 724 8 800 980 9 227 990 8 914 009 8 005 228 8 395 437
Övrig omsättning 38 120 17 003 48 840 2 377 32 740 32 522 231 076 168 838 40 068 127 318
Rörelseresultat (EBIT) 202 442 261 685 196 462 146 179 -114 789 401 817 795 001 987 156 518 664 268 197
Resultat efter finansnetto 194 048 270 067 176 871 129 643 -130 543 410 939 811 738 987 487 516 365 270 965
Årets resultat 10 174 -3 602 -10 576 -1 566 -11 546 10 241 599 112 725 884 377 990 191 922
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 132 41 634 47 530 48 247 58 190 54 417 53 093 62 600 57 181 62 523
Omsättningstillgångar 3 615 897 3 416 702 3 474 909 3 382 402 3 561 893 3 402 252 3 598 036 3 690 972 2 978 643 2 890 621
Tillgångar 3 654 029 3 458 336 3 522 439 3 430 649 3 620 083 3 456 669 3 651 129 3 753 572 3 035 824 2 953 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 487 181 514 185 424 196 000 197 566 209 112 198 870 184 403 215 086 218 788
Obeskattade reserver 15 552 14 629 15 816 18 171 21 101 25 803 29 193 29 439 27 780 25 069
Avsättningar (tkr) 40 876 43 843 52 211 63 296 73 471 134 902 145 757 131 225 131 007 295 904
Långfristiga skulder 12 893 8 757 7 095 1 668 3 416 4 157 2 345 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 393 221 3 209 593 3 261 893 3 151 514 3 324 529 3 082 695 3 274 964 3 408 505 2 661 951 2 413 383
Skulder och eget kapital 3 654 029 3 458 336 3 522 439 3 430 649 3 620 083 3 456 669 3 651 129 3 753 572 3 035 824 2 953 144
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 638 3 700 3 618 3 661 1 424 2 654 4 679 3 445 2 877 3 632
Varav tantiem till styrelse & VD - 1 076 1 253 1 365 259 1 070 2 116 1 101 571 1 389
Löner till övriga anställda 347 245 327 031 386 709 371 706 356 415 392 060 407 268 362 322 340 838 355 691
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 4 930 12 982 - 3 610 1 458
Sociala kostnader 157 811 165 324 182 572 154 431 138 744 118 659 123 380 157 991 14 024 202 865
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 751 245 13 044 850 12 953 464 11 853 571 10 787 464 8 833 502 9 459 066 9 082 847 8 045 296 8 522 755
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 631 649 745 799 845 937 931 909 896 901
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 26 487 20 074 17 322 14 833 12 727 9 393 9 912 9 806 8 934 9 318
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 809 764 769 663 588 548 575 576 399 624
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 208 100 268 509 205 900 157 112 -102 166 413 679 805 718 998 201 529 835 279 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,29% 0,95% 8,89% 10,20% 22,20% -4,63% 3,52% 11,35% -4,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,57% 7,92% 5,59% 4,59% -3,10% 12,02% 22,28% 26,42% 17,16% 9,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,22% 2,10% 1,53% 1,33% -1,04% 4,72% 8,81% 11,13% 6,51% 3,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,66% 25,41% 25,69% 24,30% 23,46% 30,72% 28,61% 32,24% 27,89% 25,46%
Rörelsekapital/omsättning 1,33% 1,59% 1,65% 1,95% 2,21% 3,63% 3,50% 3,17% 3,96% 5,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,57% 5,58% 5,61% 6,13% 5,91% 6,60% 6,04% 5,49% 7,76% 8,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,29% 36,25% 41,31% 43,74% 45,44% 73,99% 74,56% 76,33% 75,11% 68,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...