Visa allt om Lexiconsult AB
Visa allt om Lexiconsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 899 6 031 7 353 7 165 7 146 9 110 11 749 17 614 14 016 7 220
Övrig omsättning 85 12 112 13 - 10 85 167 8 58
Rörelseresultat (EBIT) 824 -10 -766 -372 -547 153 -345 650 -132 439
Resultat efter finansnetto 803 -39 -806 -376 -571 166 -357 647 -138 413
Årets resultat 803 -39 -641 -376 -571 328 -357 351 3 294
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 68 134 203 304 170 203 248 238 179
Omsättningstillgångar 2 282 1 915 1 518 1 950 2 127 2 500 2 503 3 737 4 716 2 351
Tillgångar 2 285 1 983 1 652 2 154 2 431 2 670 2 705 3 985 4 955 2 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 -734 -695 -55 321 892 564 921 570 567
Obeskattade reserver 0 0 0 165 165 165 165 165 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 171 2 717 2 347 2 043 1 945 1 613 1 976 2 899 4 384 1 962
Skulder och eget kapital 2 285 1 983 1 652 2 154 2 431 2 670 2 705 3 985 4 955 2 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 516 491 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 708 2 778 2 914 3 433 3 715 5 592 6 843 5 331 1 990
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 009 1 035 1 058 1 129 1 319 1 997 2 838 2 123 930
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 984 6 043 7 465 7 178 7 146 9 120 11 834 17 781 14 024 7 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 8 10 13 19 17 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 317 1 005 1 226 1 194 893 911 904 927 824 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 633 629 646 679 584 528 549 543 489 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 889 55 -696 -260 -421 225 -270 726 -54 503
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,97% -17,98% 2,62% 0,27% -21,56% -22,46% -33,30% 25,67% 94,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,06% -0,50% -46,31% -17,18% -22,46% 6,29% -12,75% 16,44% -2,20% 17,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,43% -0,17% -10,40% -5,16% -7,64% 1,84% -2,94% 3,72% -0,78% 6,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,11% 87,17% 68,24% 83,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,41% -13,30% -11,27% -1,30% 2,55% 9,74% 4,49% 4,76% 2,37% 5,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,99% -37,01% -42,07% 3,42% 18,21% 37,96% 25,35% 26,16% 11,50% 22,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,11% 70,48% 64,68% 95,45% 109,36% 154,99% 126,67% 128,91% 107,57% 119,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...