Visa allt om Beigud Fastighet AB
Visa allt om Beigud Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 1 035 1 128 1 001 1 190 940 1 553 1 858 3 329 5 136
Övrig omsättning - - 7 16 101 2 105 1 431 35 83
Rörelseresultat (EBIT) -48 905 796 484 665 2 046 504 1 149 356 1 248
Resultat efter finansnetto 7 010 749 654 449 488 1 794 301 894 -163 906
Årets resultat 7 060 800 510 349 269 1 321 221 560 331 632
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 301 358 4 950 5 135 4 988 5 166 11 335 11 773 13 289 13 750
Omsättningstillgångar 7 306 6 279 5 053 1 762 305 4 887 383 1 520 1 155 639
Tillgångar 7 606 6 637 10 003 6 898 5 293 10 052 11 718 13 293 14 445 14 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 600 1 540 4 741 4 231 3 881 3 613 2 291 2 181 1 850 1 865
Obeskattade reserver 0 0 278 278 278 156 156 156 27 657
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 786 2 231 0 5 707 8 254 8 330 8 573 5 462
Kortfristiga skulder 6 5 097 200 159 1 134 577 1 016 2 626 3 996 6 404
Skulder och eget kapital 7 606 6 637 10 003 6 898 5 293 10 052 11 718 13 293 14 445 14 388
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 100 - 0 0 0 0 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 40 0 0 13 60 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 31 13 0 0 4 102 188
Utdelning till aktieägare 5 000 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 1 035 1 135 1 017 1 291 3 045 1 554 2 289 3 364 5 219
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 1 1 0 0 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 001 1 190 - - 1 858 3 329 2 568
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 131 52 - - 20 165 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -41 912 982 670 843 2 224 942 1 587 809 1 654
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,90% -8,24% 12,69% -15,88% 26,60% -39,47% -16,42% -44,19% -35,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 92,19% 13,64% 7,96% 7,02% 12,56% 20,36% 4,30% 8,64% 2,52% 8,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 701 200,00% 87,44% 70,57% 48,35% 55,88% 217,77% 32,45% 61,84% 10,93% 24,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,00% 100,00% 99,38% 96,90% 82,44% 74,47% 82,29% 76,16% 38,24% 53,78%
Rörelsekapital/omsättning 730 000,00% 114,20% 430,23% 160,14% -69,66% 458,51% -40,76% -59,53% -85,34% -112,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,92% 23,20% 49,56% 64,48% 77,19% 37,09% 20,53% 17,27% 12,94% 16,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121 766,67% 123,19% 2 526,50% 1 108,18% 26,90% 846,97% 37,70% 57,88% 28,90% 9,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...