Visa allt om Tobo Solution AB
Visa allt om Tobo Solution AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 581 1 730 1 517 1 261 560 0 0 2 047 2 275 2 222
Övrig omsättning 1 - 18 12 - - - 75 11 25
Rörelseresultat (EBIT) 216 120 125 67 92 -36 -5 53 125 -62
Resultat efter finansnetto 210 110 114 66 92 -36 -5 30 70 -99
Årets resultat 99 64 67 49 70 -36 -5 30 70 9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 272 1 192 1 191 1 145 0 0 0 749 912 1 011
Omsättningstillgångar 1 559 1 672 1 350 1 330 505 122 122 1 481 1 321 1 215
Tillgångar 2 832 2 865 2 540 2 476 505 122 122 2 230 2 232 2 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 331 267 200 152 81 117 422 392 323
Obeskattade reserver 133 66 39 11 12 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 624 1 864 1 562 301 70 35 0 0 981 1 105
Kortfristiga skulder 645 604 672 1 964 272 5 5 1 808 859 799
Skulder och eget kapital 2 832 2 865 2 540 2 476 505 122 122 2 230 2 232 2 226
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 116 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 763 633 443 422 42 0 0 265 148 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 263 209 159 131 7 0 0 99 91 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0
Omsättning 2 582 1 730 1 535 1 273 560 0 0 2 122 2 286 2 247
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 291 865 1 517 1 261 560 - - 1 024 1 138 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 435 616 568 60 - - 186 190 172
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 236 125 130 71 92 -36 -5 181 313 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,19% 14,04% 20,30% 125,18% - - -100,00% -10,02% 2,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,63% 4,19% 4,92% 2,71% 18,22% - - 3,81% 7,21% -0,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,37% 6,94% 8,24% 5,31% 16,43% - - 4,15% 7,08% -0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,89% 94,91% 97,30% 100,00% 50,18% - - 63,21% 60,79% 56,75%
Rörelsekapital/omsättning 35,41% 61,73% 44,69% -50,28% 41,61% - - -15,97% 20,31% 18,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,85% 13,35% 11,71% 8,40% 31,85% 66,39% 95,90% 18,92% 17,56% 14,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,42% 209,77% 140,62% 47,10% 90,07% 2 440,00% 2 440,00% 9,51% 16,76% 17,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...