Visa allt om Alferan Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 36 171 33 863 32 553 31 367 31 152 30 994 31 960 30 587 29 165 27 825
Övrig omsättning 284 104 2 079 28 728 8 786 2 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 061 5 889 4 232 9 942 7 867 13 821 10 601 11 634 9 448 7 652
Resultat efter finansnetto 8 070 4 588 3 949 8 271 6 321 12 209 8 806 8 382 5 934 3 064
Årets resultat 6 007 2 723 3 953 4 729 3 633 7 122 5 159 6 444 4 784 1 795
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 240 789 242 944 156 554 146 881 148 514 147 862 150 182 147 303 142 579 147 678
Omsättningstillgångar 60 124 9 728 43 934 51 101 41 262 37 865 26 370 22 423 18 833 9 163
Tillgångar 300 914 252 672 200 488 197 982 189 776 185 727 176 552 169 726 161 413 156 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 055 43 048 41 226 38 273 34 544 31 911 25 789 21 630 16 186 11 402
Obeskattade reserver 10 800 10 350 9 250 9 570 7 470 5 870 2 870 739 760 784
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 830 1 726 1 606 1 461 1 342 0 0
Långfristiga skulder 101 243 133 119 137 468 137 468 137 468 137 468 137 450 137 468 137 468 137 118
Kortfristiga skulder 140 815 66 154 12 544 10 841 8 569 8 872 8 981 8 547 6 998 7 537
Skulder och eget kapital 300 914 252 672 200 488 197 982 189 776 185 727 176 552 169 726 161 413 156 841
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 514 1 439 1 328 1 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 428 639 383 374
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 900 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0
Omsättning 36 455 33 967 34 632 31 395 31 880 31 002 32 746 30 589 29 165 27 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 057 11 288 10 851 10 456 10 384 10 331 10 653 10 196 9 722 9 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 895 856 858 1 805 823 756 716 739 618 598
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 669 8 716 7 059 12 758 10 677 16 634 13 431 14 470 12 286 10 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,82% 4,02% 3,78% 0,69% 0,51% -3,02% 4,49% 4,88% 4,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,28% 2,49% 2,92% 5,08% 4,34% 7,69% 6,30% 7,06% 6,39% 5,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,32% 18,57% 17,96% 32,04% 26,47% 46,05% 34,81% 39,15% 35,35% 30,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,51% 37,09% 28,04% 61,02% 46,44% 65,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -223,08% -166,63% 96,43% 128,35% 104,95% 93,54% 54,41% 45,37% 40,58% 5,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,77% 20,23% 24,16% 23,10% 21,27% 19,65% 15,87% 13,08% 10,39% 7,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,70% 14,71% 350,24% 471,37% 481,53% 426,79% 293,62% 262,35% 269,12% 121,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!