Visa allt om Systemsanering AB
Visa allt om Systemsanering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 245 2 102 2 434 2 408 2 812 2 387 2 162 3 179 2 201 1 988
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -208 -106 206 15 210 31 -156 1 90 -41
Resultat efter finansnetto -215 -111 201 11 208 28 -157 -2 88 -41
Årets resultat -215 -60 116 12 205 28 -155 -4 88 -41
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 73 105 58 84 57 25 38 36 19
Omsättningstillgångar 520 761 537 691 579 665 367 709 681 458
Tillgångar 594 835 642 748 663 721 392 747 717 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 306 366 250 328 133 115 170 262 174
Obeskattade reserver 0 0 54 1 3 0 0 2 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 85 16 94 0 0 0 0 48 0
Kortfristiga skulder 297 442 206 403 332 588 277 575 407 303
Skulder och eget kapital 594 835 642 748 663 721 392 747 717 477
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 145 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 371 371 119 342 659 702 377 150 380 377
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 121 120 46 135 210 220 118 93 118 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 245 2 102 2 434 2 408 2 812 2 387 2 162 3 179 2 205 1 988
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 0 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 623 - 811 803 937 796 1 081 1 590 1 101 994
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 260 - 65 172 305 322 266 212 265 263
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -208 -75 263 41 242 55 -143 14 101 -34
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,77% -13,64% 1,08% -14,37% 17,80% 10,41% -31,99% 44,43% 10,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -35,02% -12,69% 32,24% 2,01% 31,67% 4,30% -39,54% 0,27% 12,69% -8,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16,71% -5,04% 8,50% 0,62% 7,47% 1,30% -7,17% 0,06% 4,13% -2,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,18% 43,82% 52,26% 60,96% 76,24% 75,20% 45,74% 28,12% 44,93% 42,56%
Rörelsekapital/omsättning 17,91% 15,18% 13,60% 11,96% 8,78% 3,23% 4,16% 4,22% 12,45% 7,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,83% 36,65% 63,57% 33,52% 49,81% 18,45% 29,34% 22,95% 36,54% 36,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,38% 124,66% 234,47% 158,06% 174,40% 113,10% 132,49% 123,30% 167,32% 151,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...