Visa allt om PBM Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 136 639 120 385 107 134 122 316 129 944 123 121 98 987 59 668 43 271 36 136
Övrig omsättning 85 779 2 238 2 104 148 1 343 235 370 337 150
Rörelseresultat (EBIT) -10 641 -8 540 -9 237 -7 009 129 8 512 9 149 1 903 1 509 766
Resultat efter finansnetto -36 280 -8 950 -9 529 -8 020 31 16 860 10 778 1 820 1 450 708
Årets resultat -32 698 -3 900 3 791 -5 920 31 8 228 5 936 1 820 1 450 708
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 541 23 511 25 296 25 423 27 176 10 070 7 648 9 269 7 274 3 686
Omsättningstillgångar 40 310 41 176 40 068 32 130 27 940 39 833 31 622 18 463 6 651 5 733
Tillgångar 91 851 64 686 65 364 57 553 55 116 49 903 39 269 27 732 13 925 9 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 736 32 134 36 033 32 242 32 905 26 814 21 371 15 435 3 491 2 041
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 065 767 4 412 1 153 3 016 429 629 3 507 229
Kortfristiga skulder 85 779 31 488 28 563 20 899 21 058 20 073 17 469 11 667 6 927 7 149
Skulder och eget kapital 91 851 64 686 65 364 57 553 55 116 49 903 39 269 27 732 13 925 9 419
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 2 181 1 125 1 156 1 152 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 66 844 55 910 56 328 58 902 57 732 50 786 38 378 27 349 19 567 15 967
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 423 24 935 23 806 25 985 26 242 22 764 16 653 12 245 8 013 7 696
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0
Omsättning 136 724 121 164 109 372 124 420 130 092 124 464 99 222 60 038 43 608 36 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 139 100 98 116 126 116 90 68 38 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 983 1 204 1 093 1 054 1 031 1 061 1 100 877 1 139 1 095
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 723 850 851 772 696 658 636 596 726 717
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 217 -7 934 -8 114 -5 676 1 801 9 911 10 564 2 630 1 621 896
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,50% 12,37% -12,41% -5,87% 5,54% 24,38% 65,90% 37,89% 19,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -36,24% -13,20% -14,13% -13,65% 0,23% 33,92% 27,61% 6,87% 10,89% 8,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,36% -7,09% -8,62% -6,42% 0,10% 13,75% 10,95% 3,19% 3,50% 2,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,20% 89,77% 96,32% 92,79% 93,22% 90,45% 90,19% 93,47% 87,64% 87,41%
Rörelsekapital/omsättning -33,28% 8,05% 10,74% 9,18% 5,30% 16,05% 14,30% 11,39% -0,64% -3,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,89% 49,68% 55,13% 56,02% 59,70% 53,73% 54,42% 55,66% 25,07% 21,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,99% 130,77% 140,28% 153,74% 132,68% 198,44% 181,02% 158,25% 95,97% 79,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!