Visa allt om Reid Productions Aktiebolag
Visa allt om Reid Productions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 965 1 079 1 078 979 1 110 1 155 1 018 1 580 1 492 1 427
Övrig omsättning - 14 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 42 13 91 -128 43 19 120 -80 -82
Resultat efter finansnetto -56 36 11 92 -137 40 17 114 -84 -86
Årets resultat -56 22 1 72 -121 23 4 76 -84 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 284 348 60 67 73 83 95 79 88 91
Omsättningstillgångar 320 214 298 173 279 300 364 611 339 500
Tillgångar 604 562 358 240 352 382 459 690 427 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 151 128 127 55 226 203 199 123 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 267 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 254 144 230 113 297 140 240 474 303 385
Skulder och eget kapital 604 562 358 240 352 382 459 690 427 592
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 390 209 298 490 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 376 443 273 538 28 133 285 177 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 118 139 86 170 - 0 186 207 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Omsättning 965 1 093 1 078 979 1 110 1 155 1 018 1 580 1 492 1 427
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 965 1 079 1 078 979 1 110 578 509 527 497 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 320 562 595 386 709 279 230 258 296 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 74 20 98 -119 55 36 129 -64 -67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,57% 0,09% 10,11% -11,80% -3,90% 13,46% -35,57% 5,90% 4,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,12% 7,65% 3,63% 38,75% -36,36% 11,52% 4,14% 17,54% -18,74% -13,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,46% 3,99% 1,21% 9,50% -11,53% 3,81% 1,87% 7,66% -5,36% -5,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,81% 99,81% 99,59% 99,28% 99,91% 99,61% 99,49% 97,65% 98,95%
Rörelsekapital/omsättning 6,84% 6,49% 6,31% 6,13% -1,62% 13,85% 12,18% 8,67% 2,41% 8,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,70% 26,87% 35,75% 52,92% 15,62% 62,25% 46,80% 30,51% 28,81% 34,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,98% 148,61% 129,57% 153,10% 93,94% 214,29% 151,67% 128,90% 111,88% 129,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...