Visa allt om Aktiebolaget Forserums Kran & Montage
Visa allt om Aktiebolaget Forserums Kran & Montage

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 258 13 147 8 936 11 628 10 224 7 168 4 681 5 322 7 278 6 680
Övrig omsättning - 120 73 119 333 368 499 106 - -528
Rörelseresultat (EBIT) 701 559 281 1 927 102 614 150 222 512 -51
Resultat efter finansnetto 627 526 238 1 888 93 615 152 242 503 -62
Årets resultat 501 300 193 1 091 60 377 89 184 324 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 428 3 547 3 788 3 650 3 183 2 158 1 711 847 433 400
Omsättningstillgångar 3 642 2 345 1 780 2 702 1 255 2 484 2 356 2 794 3 569 1 964
Tillgångar 9 071 5 892 5 568 6 352 4 438 4 642 4 067 3 641 4 002 2 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 859 2 358 2 558 2 365 1 274 1 214 836 748 564 241
Obeskattade reserver 984 1 034 934 950 470 470 360 340 360 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 938 1 068 136 733 316 157 181 246 399 409
Kortfristiga skulder 3 289 1 432 1 940 2 304 2 378 2 801 2 690 2 307 2 679 1 404
Skulder och eget kapital 9 071 5 892 5 568 6 352 4 438 4 642 4 067 3 641 4 002 2 364
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 200 113 96 265 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 409 1 831 2 414 2 517 1 980 1 680 1 622 1 615 1 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 480 624 820 871 755 570 658 751 650
Utdelning till aktieägare 1 600 0 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 258 13 267 9 009 11 747 10 557 7 536 5 180 5 428 7 278 6 152
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 7 7 7 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 315 3 287 1 787 1 661 1 461 1 024 780 887 1 213 1 113
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 485 526 496 520 455 435 442 506 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 219 800 427 2 075 244 748 297 401 685 88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,58% 47,12% -23,15% 13,73% 42,63% 53,13% -12,04% -26,88% 8,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,73% 9,50% 5,05% 30,34% 2,34% 13,27% 3,81% 6,70% 12,99% -1,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,57% 4,26% 3,14% 16,57% 1,02% 8,59% 3,31% 4,58% 7,14% -0,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,05% 35,86% 55,88% 64,09% 43,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,81% 6,94% -1,79% 3,42% -10,98% -4,42% -7,14% 9,15% 12,23% 8,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,98% 53,71% 59,03% 48,90% 36,51% 33,61% 27,08% 27,43% 20,57% 19,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,75% 155,17% 85,26% 111,98% 49,37% 88,68% 87,58% 121,11% 133,22% 136,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...