Visa allt om Brogården Västerport AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 8 386 6 732 7 662 7 747 8 790 4 671 9 615 16 893 27 812 46 681
Övrig omsättning 162 0 159 0 0 48 19 9 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 113 2 848 1 162 1 187 2 001 1 231 3 489 6 286 6 886 7 637
Resultat efter finansnetto 3 230 1 900 452 635 1 528 1 014 2 847 5 535 5 860 6 166
Årets resultat 2 579 1 492 413 1 695 1 344 765 2 173 4 283 4 599 3 547
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 062 105 016 58 707 67 549 69 100 70 019 70 737 72 162 77 582 79 555
Omsättningstillgångar 25 637 22 596 2 157 27 876 26 528 34 394 33 372 31 892 37 121 24 615
Tillgångar 129 699 127 612 60 864 95 426 95 629 104 413 104 108 104 055 114 704 104 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 748 39 394 553 28 614 26 919 25 575 24 809 22 637 18 129 13 530
Obeskattade reserver 0 0 0 79 1 619 1 844 1 814 1 760 5 713 5 755
Avsättningar (tkr) 10 918 11 177 958 939 919 932 919 890 834 834
Långfristiga skulder 73 439 74 661 57 203 62 768 63 433 73 147 73 725 74 881 84 787 77 374
Kortfristiga skulder 2 593 2 380 2 150 3 026 2 738 2 914 2 842 3 887 5 240 6 677
Skulder och eget kapital 129 699 127 612 60 864 95 426 95 629 104 413 104 108 104 055 114 704 104 170
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 - 515 400 491
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 641 499 185 255 47 17 18
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 239 163 78 71 148 91 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 9 740 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 548 6 732 7 821 7 747 8 790 4 719 9 634 16 902 27 812 46 681
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 2 2 2 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 3 831 3 874 4 395 4 671 9 615 16 893 13 906 23 341
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 308 451 339 267 331 720 262 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 564 4 057 2 740 2 807 3 714 2 099 5 205 7 980 8 831 9 565
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,57% -12,14% -1,10% -11,87% 88,18% -51,42% -43,08% -39,26% -40,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,17% 2,23% 1,92% 1,25% 2,10% 1,18% 3,36% 6,75% 6,67% 7,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,05% 42,31% 15,26% 15,43% 22,80% 26,44% 36,36% 41,56% 27,51% 16,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 274,79% 300,30% 0,09% 320,77% 270,65% 673,95% 317,52% 165,78% 114,63% 38,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,96% 30,87% 0,91% 30,05% 29,47% 25,87% 25,19% 23,07% 19,69% 17,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 988,70% 949,41% 100,33% 921,22% 968,88% 1 180,30% 1 174,24% 820,48% 610,23% 275,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!