Visa allt om Klaive Kommunikation AB
Visa allt om Klaive Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 232 309 267 304 462 1 006 1 104 1 574 5 989 7 151
Övrig omsättning - - - 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 41 -135 4 -51 -32 69 -43 384 655
Resultat efter finansnetto 3 43 -128 3 -40 -28 70 -36 398 667
Årets resultat 2 33 0 96 28 18 43 21 262 354
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 7 21 58 123 206 256
Omsättningstillgångar 417 377 436 585 613 685 768 652 1 900 1 803
Tillgångar 417 377 436 586 620 705 826 775 2 106 2 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 267 235 345 249 220 203 160 652 690
Obeskattade reserver 0 0 0 128 259 340 398 390 462 436
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 80 110 0 0 1 0 0 0 11
Kortfristiga skulder 95 30 92 113 62 143 226 225 992 923
Skulder och eget kapital 417 377 436 586 620 705 826 775 2 106 2 060
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 136 368 300 348 759 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 75 4 145 70 0 0 16 0 1 006 1 440
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 15 4 16 22 73 141 113 182 805 870
Utdelning till aktieägare 0 0 0 110 0 0 0 0 513 300
Omsättning 232 309 267 305 462 1 006 1 104 1 574 5 989 7 151
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 232 309 267 304 462 1 006 1 104 787 749 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 92 12 1 6 14 517 455 270 330 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 41 28 98 213 5 134 53 487 756
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,92% 15,73% -12,17% -34,20% -54,08% -8,88% -29,86% -73,72% -16,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,44% 11,94% -29,36% 0,68% -6,45% -3,97% 8,35% -4,65% 18,90% 32,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,59% 14,56% -47,94% 1,32% -8,66% -2,78% 6,25% -2,29% 6,65% 9,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 138,79% 112,30% 128,84% 155,26% 119,26% 53,88% 49,09% 27,13% 15,16% 12,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,75% 70,82% 53,90% 74,97% 70,95% 66,75% 60,09% 56,88% 46,75% 48,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 438,95% 1 256,67% 473,91% 517,70% 988,71% 479,02% 339,82% 289,78% 191,53% 195,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...