Visa allt om Birkebro Konsult Aktiebolag
Visa allt om Birkebro Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 565 2 684 2 644 2 640 2 543 2 668 3 017 2 758 2 778 2 416
Övrig omsättning 93 56 628 42 48 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 261 545 933 170 468 534 452 -190 277 62
Resultat efter finansnetto 236 527 931 158 458 497 392 -237 230 13
Årets resultat 277 301 582 155 255 383 285 -22 121 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 252 3 426 1 397 1 631 1 196 1 031 1 135 1 371 1 501 1 553
Omsättningstillgångar 989 708 357 911 1 222 1 026 1 042 913 394 675
Tillgångar 4 241 4 135 1 754 2 542 - 2 058 2 177 2 283 1 895 2 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 429 1 153 852 570 816 761 577 292 515 594
Obeskattade reserver 352 477 345 144 205 103 128 128 342 283
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 150 2 195 210 1 404 882 653 961 1 368 699 1 035
Kortfristiga skulder 309 311 347 423 523 540 511 495 339 317
Skulder och eget kapital 4 241 4 135 1 754 2 542 - 2 058 2 177 2 283 1 895 2 228
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 *
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 317 360 405 375 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 035 1 081 1 227 1 073 701 688 791 795 761
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 464 563 574 425 431 449 476 455 447
Utdelning till aktieägare 800 0 0 300 400 0 200 0 200 200
Omsättning 2 658 2 740 3 272 2 682 2 591 2 668 3 017 2 758 2 778 2 416
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 855 895 881 880 636 667 754 690 695 604
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 525 577 626 394 384 417 442 445 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 436 694 1 002 215 504 638 541 -60 370 147
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,43% 1,51% 0,15% 3,81% -4,69% -11,57% 9,39% -0,72% 14,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,15% 13,18% 53,31% 6,92% - 26,38% 20,85% -8,28% 15,09% 3,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,18% 20,31% 35,36% 6,67% 18,99% 20,35% 15,05% -6,85% 10,30% 2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,51% 14,79% 0,38% 18,48% 27,49% 18,22% 17,60% 15,16% 1,98% 14,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,17% 36,88% 63,92% 26,84% - 40,67% 30,84% 16,92% 40,17% 35,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 302,27% 209,97% 87,03% 202,36% 223,14% 179,81% 196,09% 176,36% 107,37% 207,26%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...