Visa allt om K. Mularis Industritjänst Aktiebolag
Visa allt om K. Mularis Industritjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 095 5 919 5 069 5 600 8 218 7 398 7 352 7 500 9 225 7 610
Övrig omsättning 905 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 404 813 -510 -94 117 277 271 220 210 113
Resultat efter finansnetto 399 784 -527 -91 125 264 253 246 220 116
Årets resultat 229 597 -350 5 68 136 84 125 120 87
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 331 427 537 484 355 445 502 478 410
Omsättningstillgångar 1 907 1 759 1 190 1 597 1 953 2 199 2 013 1 774 2 296 1 397
Tillgångar 1 962 2 090 1 617 2 134 2 437 2 554 2 458 2 276 2 774 1 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 350 1 121 524 874 869 921 1 026 1 142 1 016 986
Obeskattade reserver 208 108 0 191 277 246 192 121 56 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 404 861 1 092 1 069 1 291 1 387 1 241 1 013 1 701 821
Skulder och eget kapital 1 962 2 090 1 617 2 134 2 437 2 554 2 458 2 276 2 774 1 807
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 655 567 437 582
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 288 2 007 2 587 2 481 2 803 2 879 2 017 1 895 2 731 1 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 136 690 888 1 089 987 1 084 1 056 977 1 262 882
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 120 200 0 90
Omsättning 2 000 5 919 5 069 5 600 8 218 7 398 7 352 7 500 9 225 7 610
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 6 8 8 9 9 9 9 9 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 095 987 634 700 913 822 817 833 1 025 2 537
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 430 439 450 416 440 426 395 509 1 012
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 424 991 -400 29 227 397 419 382 363 233
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,50% 16,77% -9,48% -31,86% 11,08% 0,63% -1,97% -18,70% 21,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,59% 39,04% -31,42% -4,22% 5,13% 10,88% 11,15% 11,03% 7,93% 6,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,89% 13,79% -10,02% -1,61% 1,52% 3,76% 3,73% 3,35% 2,38% 1,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,89% 77,04% 81,59% 83,70% 64,50% 73,82% 73,60% 70,85% 68,66% 58,45%
Rörelsekapital/omsättning 137,26% 15,17% 1,93% 9,43% 8,06% 10,98% 10,50% 10,15% 6,45% 7,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,08% 57,67% 32,41% 47,55% 44,04% 43,16% 47,50% 54,00% 38,08% 54,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 472,03% 201,39% 101,19% 135,83% 148,57% 153,28% 155,44% 173,25% 134,04% 166,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...