Visa allt om Sjukgymnastiken Hermelinen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 22 045 20 977 20 101 20 314 18 313 20 527 22 636 22 977 20 045 19 043
Övrig omsättning 5 4 891 - 84 292 95 107 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 448 947 281 305 773 707 1 625 2 753 2 646 1 940
Resultat efter finansnetto 1 467 938 259 286 120 -117 1 493 4 969 2 712 1 923
Årets resultat 795 509 64 -153 420 -509 -14 2 285 1 835 1 890
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 740 243 337 395 578 691 1 445 2 588 2 516 6 645
Omsättningstillgångar 3 553 3 969 2 608 2 042 2 644 2 515 8 237 6 379 4 887 5 348
Tillgångar 5 293 4 212 2 945 2 436 3 222 3 206 9 682 8 967 7 403 11 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 354 558 49 -15 138 -282 4 228 4 241 1 956 8 645
Obeskattade reserver 802 397 153 146 0 301 0 0 1 260 1 055
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 880 1 066 0
Kortfristiga skulder 3 138 3 257 2 743 2 306 3 083 3 187 5 454 2 846 3 121 2 293
Skulder och eget kapital 5 293 4 212 2 945 2 436 3 222 3 206 9 682 8 967 7 403 11 993
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 450 555
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 6 504 6 094 8 049 8 501 7 577 6 169 5 910
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 2 433 2 423 3 149 3 341 3 071 2 763 2 728
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 1 000
Omsättning 22 050 20 981 20 992 20 314 18 397 20 819 22 731 23 084 20 045 19 043
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 19 21 21 27 23 30 26 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 160 1 165 1 058 967 872 760 984 766 771 705
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 439 485 433 421 423 512 365 366 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 579 1 081 445 586 1 195 1 111 2 236 3 473 3 316 2 502
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,09% 4,36% -1,05% 10,93% -10,79% -9,32% -1,48% 14,63% 5,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,06% 22,51% 9,54% 12,52% 23,99% -2,96% 16,83% 56,79% 36,82% 16,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,74% 4,52% 1,40% 1,50% 4,22% -0,46% 7,20% 22,16% 13,60% 10,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,41% 94,93% 94,29% 94,72% 93,93% 96,06% 97,12% 96,10% 96,58% 96,57%
Rörelsekapital/omsättning 1,88% 3,39% -0,67% -1,30% -2,40% -3,27% 12,29% 15,38% 8,81% 16,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,40% 20,60% 5,72% 4,06% 4,28% -1,47% 43,67% 47,30% 38,97% 78,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,91% 119,59% 92,53% 83,69% 83,04% 75,27% 149,32% 218,97% 156,58% 233,23%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...