Visa allt om Rör o Svets Konsult Aktiebolag
Visa allt om Rör o Svets Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 450 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Övrig omsättning - - - - 433 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 32 38 34 465 37 48 83 66 77
Resultat efter finansnetto 1 986 4 098 3 232 3 301 3 834 3 176 3 098 3 347 3 664 3 249
Årets resultat 1 983 4 103 3 232 3 201 3 486 3 155 3 102 3 199 3 363 3 138
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 435 435 435 435 435 952 952 3 989 3 980 3 952
Omsättningstillgångar 30 276 30 157 28 095 26 431 24 211 21 951 19 359 14 046 10 765 9 713
Tillgångar 30 711 30 591 28 530 26 866 24 646 22 903 20 311 18 035 14 745 13 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 031 30 049 27 946 26 214 23 913 22 427 19 871 17 369 14 170 13 307
Obeskattade reserver 468 468 509 577 550 377 415 460 392 235
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 75 75 75 183 99 25 206 183 123
Skulder och eget kapital 30 711 30 591 28 530 26 866 24 646 22 903 20 311 18 035 14 745 13 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 362 - 0 0 0 90 55 55 55 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 90 90 90 97 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 125 55 48 52 54 52 41 40 40 40
Utdelning till aktieägare 4 000 2 000 2 000 1 500 900 1 400 600 600 0 2 500
Omsättning 450 200 200 200 633 200 200 200 200 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 450 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 145 138 142 151 142 96 95 105 95
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -54 32 38 34 465 37 48 83 66 77
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 125,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,47% 13,40% 11,33% 12,29% 15,56% 13,86% 15,25% 18,56% 24,85% 23,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 441,33% 2 049,00% 1 616,00% 1 650,50% 1 917,00% 1 587,50% 1 549,00% 1 673,50% 1 832,00% 1 624,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 680,89% 15 041,00% 14 010,00% 13 178,00% 12 014,00% 10 926,00% 9 667,00% 6 920,00% 5 291,00% 4 795,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,97% 99,42% 99,34% 99,16% 98,67% 99,13% 99,34% 98,14% 98,01% 98,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14 281,13% 40 209,33% 37 460,00% 35 241,33% 13 230,05% 22 172,73% 77 436,00% 6 818,45% 5 882,51% 7 896,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...