Visa allt om Rocadbåtar AB
Visa allt om Rocadbåtar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 428 3 593 2 283 3 783 4 709 5 164 5 365 4 633 9 430 10 075
Övrig omsättning 2 - 52 6 30 218 96 20 94 32
Rörelseresultat (EBIT) -232 246 -536 -93 72 212 -292 -421 -90 109
Resultat efter finansnetto -260 205 -585 -119 -53 199 -301 -458 -135 47
Årets resultat -260 205 -585 -119 -53 199 -301 -458 22 32
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 155 182 199 248 422 430 451 1 253 2 554
Omsättningstillgångar 1 940 1 828 1 618 1 865 2 425 2 010 1 967 2 688 2 582 2 873
Tillgångar 2 024 1 983 1 800 2 065 2 673 2 432 2 397 3 139 3 835 5 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 360 620 418 403 523 576 377 679 1 137 1 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 651 478 628 615 1 059 602 359 181 1 526 268
Kortfristiga skulder 1 013 885 755 1 047 1 092 1 255 1 662 2 280 1 172 3 874
Skulder och eget kapital 2 024 1 983 1 800 2 065 2 673 2 432 2 397 3 139 3 835 5 427
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 591 716 715 717 562 608 543
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 763 742 351 248 256 465 214 1 190 1 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 478 482 501 498 482 527 432 788 813
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 430 3 593 2 335 3 789 4 739 5 382 5 461 4 653 9 524 10 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 214 1 198 761 1 261 1 570 1 721 1 788 1 544 1 347 1 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 333 414 408 483 489 485 572 405 371 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -161 263 -492 -44 131 280 -214 -348 30 197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,42% 57,38% -39,65% -19,66% -8,81% -3,75% 15,80% -50,87% -6,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,46% 12,41% -29,78% -4,26% 2,69% 8,72% -12,18% -13,38% -2,29% 2,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,56% 6,85% -23,48% -2,33% 1,53% 4,11% -5,44% -9,07% -0,93% 1,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,63% 56,97% 58,34% 57,02% 47,23% 47,50% 40,35% 33,43% 37,39% 38,77%
Rörelsekapital/omsättning 38,18% 26,25% 37,80% 21,62% 28,31% 14,62% 5,68% 8,81% 14,95% -9,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,79% 31,27% 23,22% 19,52% 19,57% 23,68% 15,73% 21,63% 29,65% 22,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,37% 22,03% -27,81% 11,08% 55,77% 16,89% 15,76% 43,64% 19,71% 28,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...