Visa allt om Ronisell Konsult Aktiebolag
Visa allt om Ronisell Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 746 845 703 943 843 785 758 1 186 1 189 1 284
Övrig omsättning - 29 - - 596 1 50 22 - 211
Rörelseresultat (EBIT) 65 157 -6 -305 1 002 403 265 240 176 13
Resultat efter finansnetto 72 156 -6 -299 977 357 187 161 105 -45
Årets resultat 191 354 8 -330 537 196 106 87 85 -45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 300 313 324 695 1 969 2 018 1 429 1 530 1 511
Omsättningstillgångar 434 550 556 1 093 1 044 374 435 649 394 311
Tillgångar 434 850 870 1 417 1 739 2 343 2 453 2 078 1 924 1 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 501 183 401 773 666 569 463 376 291
Obeskattade reserver 0 118 418 438 420 175 85 40 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 215 1 217 1 239 1 271 1 308
Kortfristiga skulder 123 233 270 579 545 287 582 336 276 223
Skulder och eget kapital 434 850 870 1 417 1 739 2 343 2 453 2 078 1 924 1 822
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 397 0 0 126 108 186 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 86 40 70 0 0 0 0 97 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 13 4 7 43 0 0 13 75 54 101
Utdelning till aktieägare 0 380 0 0 0 127 0 0 0 0
Omsättning 746 874 703 943 1 439 786 808 1 208 1 189 1 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 746 845 703 943 - - 758 593 1 189 1 284
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 114 51 119 449 - - 169 140 304 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 157 5 66 1 014 441 322 303 263 138
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,72% 20,20% -25,45% 11,86% 7,39% 3,56% -36,09% -0,25% -7,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,28% 18,47% -0,46% -20,96% 57,79% 17,20% 10,80% 11,60% 9,15% 0,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,05% 18,58% -0,57% -31,50% 119,22% 51,34% 34,96% 20,32% 14,80% 1,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,10% 42,96% 41,96% 76,78% 89,56% 100,00% 86,28% 74,70% 77,63% 64,49%
Rörelsekapital/omsättning 41,69% 37,51% 40,68% 54,51% 59,19% 11,08% -19,39% 26,39% 9,92% 6,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,66% 69,77% 58,51% 51,08% 62,25% 33,93% 25,75% 23,67% 19,54% 15,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 352,85% 236,05% 205,93% 188,77% 191,56% 130,31% 74,74% 193,15% 141,30% 139,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...