Visa allt om Hushållsmiljö i Eskilstuna Aktiebolag
Visa allt om Hushållsmiljö i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 937 7 301 7 669 8 124 9 810 9 261 8 254 7 558 7 850 7 069
Övrig omsättning - - - 96 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -72 -73 7 351 742 580 555 67 12 288
Resultat efter finansnetto -72 -71 19 469 715 618 582 169 85 324
Årets resultat 87 17 43 255 339 334 392 161 109 268
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 215 292 475 45 176 215 268 339 299
Omsättningstillgångar 2 143 2 208 2 088 5 113 5 772 4 785 4 401 3 894 3 595 3 591
Tillgångar 2 284 2 424 2 380 5 588 5 817 4 961 4 616 4 162 3 935 3 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 696 609 592 3 758 3 503 3 165 2 955 2 563 2 402 2 293
Obeskattade reserver 603 788 888 931 816 606 448 402 464 534
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 985 1 027 901 899 1 498 1 191 1 213 1 197 1 068 1 063
Skulder och eget kapital 2 284 2 424 2 380 5 588 5 817 4 961 4 616 4 162 3 935 3 891
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 300 282 264 264 206
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 596 631 649 621 553 263 255 264 488 383
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 219 232 230 224 198 197 191 234 256 225
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 209 0 0 125 0 0 0
Omsättning 7 937 7 301 7 669 8 220 9 810 9 261 8 254 7 558 7 850 7 069
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 969 3 651 3 835 4 062 4 905 4 631 4 127 3 779 1 570 1 767
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 446 435 423 377 383 368 385 202 202
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 4 90 413 792 633 637 146 142 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,71% -4,80% -5,60% -17,19% 5,93% 12,20% 9,21% -3,72% 11,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,15% -2,93% 1,47% 8,52% 14,20% 12,56% 12,61% 4,08% 2,16% 8,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,91% -0,97% 0,46% 5,86% 8,42% 6,73% 7,05% 2,25% 1,08% 4,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,06% 28,57% 28,17% 30,15% 30,23% 27,76% 29,13% 25,24% 28,22% 29,42%
Rörelsekapital/omsättning 14,59% 16,18% 15,48% 51,87% 43,57% 38,81% 38,62% 35,68% 32,19% 35,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,07% 50,48% 53,98% 79,53% 70,56% 72,80% 71,17% 68,54% 69,53% 68,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,39% 129,60% 132,96% 461,29% 318,22% 316,62% 285,90% 252,30% 238,67% 239,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...