Visa allt om Gjuteri Trading i Värnamo Aktiebolag
Visa allt om Gjuteri Trading i Värnamo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 324 16 348 21 357 18 695 15 107 17 142 13 920 10 555 20 693 16 258
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 357 495 1 301 646 381 351 434 136 559 130
Resultat efter finansnetto 356 495 1 308 663 415 368 442 146 581 193
Årets resultat 277 317 846 427 272 212 248 77 294 100
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 62 83 104 108 199 532 515 563 172
Omsättningstillgångar 4 898 4 914 5 901 4 547 5 005 4 054 3 104 3 082 3 596 3 921
Tillgångar 4 898 4 976 5 985 4 652 5 113 4 253 3 636 3 597 4 160 4 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 246 2 268 2 751 2 305 2 128 2 156 1 943 1 895 2 118 1 788
Obeskattade reserver 1 020 1 024 939 723 613 573 498 398 364 136
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 632 1 683 2 295 1 624 2 372 1 524 1 194 1 304 1 678 2 168
Skulder och eget kapital 4 898 4 976 5 985 4 652 5 113 4 253 3 636 3 597 4 160 4 093
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 407 489 502 578
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 164 1 272 1 209 1 066 967 582 558 496 49
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 701 807 608 501 482 488 504 514 433
Utdelning till aktieägare 300 300 800 400 250 300 0 200 300 0
Omsättning 15 324 16 348 21 357 18 695 15 107 17 142 13 920 10 555 20 693 16 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 108 5 449 7 119 6 232 5 036 5 714 4 640 3 518 6 898 8 129
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 613 680 614 531 489 497 522 510 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 359 516 1 322 647 428 398 457 185 595 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,26% -23,45% 14,24% 23,75% -11,87% 23,15% 31,88% -48,99% 27,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,29% 9,95% 21,85% 14,23% 8,12% 8,86% 12,16% 4,09% 14,71% 4,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,33% 3,03% 6,12% 3,54% 2,75% 2,20% 3,18% 1,39% 2,96% 1,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,00% 15,53% 18,74% 22,38% 15,48% 11,72%
Rörelsekapital/omsättning 21,31% 19,76% 16,88% 15,64% 17,43% 14,76% 13,72% 16,85% 9,27% 10,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,10% 61,63% 58,20% 61,67% 50,46% 60,62% 63,53% 60,84% 57,21% 46,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,12% 291,98% 257,12% 279,99% 211,00% 266,01% 259,97% 236,35% 214,30% 180,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...