Visa allt om Supertech Aktiebolag
Visa allt om Supertech Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 404 1 371 1 378 1 322 1 184 1 100 1 280 1 274 1 524 997
Övrig omsättning - 62 - - - - - 15 4 13
Rörelseresultat (EBIT) 518 398 441 285 237 155 218 -8 319 115
Resultat efter finansnetto 518 398 447 285 234 147 205 85 530 104
Årets resultat 404 311 347 220 217 130 145 157 374 50
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 1 163 1 158 1 158 1 158 1 362 1 356 1 441 1 466
Omsättningstillgångar 2 058 1 828 751 485 355 225 257 585 317 406
Tillgångar 2 070 1 840 1 914 1 643 1 513 1 383 1 619 1 941 1 758 1 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 503 1 735 1 326 1 199 1 168 1 101 1 099 1 081 1 045 1 021
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 64 98 98 236 236
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0
Kortfristiga skulder 567 105 588 445 344 217 389 762 478 615
Skulder och eget kapital 2 070 1 840 1 914 1 643 1 513 1 383 1 619 1 941 1 758 1 872
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 506 486 438 482 640 641 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 645 492 0 - 0 22 0 0 45
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 121 163 171 171 161 174 225 228 138
Utdelning till aktieägare 291 325 213 220 190 150 128 127 120 350
Omsättning 1 404 1 433 1 378 1 322 1 184 1 100 1 280 1 289 1 528 1 010
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 702 686 1 378 1 322 1 184 1 100 1 280 1 274 762 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 435 717 764 719 627 727 948 488 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 518 398 441 285 237 157 223 -3 324 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,41% -0,51% 4,24% 11,66% 7,64% -14,06% 0,47% -16,40% 52,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,02% 21,63% 23,35% 17,35% 15,66% 11,21% 13,47% 4,38% 30,09% 6,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,89% 29,03% 32,44% 21,56% 20,02% 14,09% 17,03% 6,67% 34,71% 11,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 106,20% 125,67% 11,83% 3,03% 0,93% 0,73% -10,31% -13,89% -10,56% -20,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,61% 94,29% 69,28% 72,98% 77,20% 83,02% 72,34% 59,41% 69,11% 63,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 362,96% 1 740,95% 127,72% 108,99% 103,20% 103,69% 66,07% 76,77% 66,32% 66,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...