Visa allt om LIDKOPIA CopyPrint AB
Visa allt om LIDKOPIA CopyPrint AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 227 2 053 1 814 1 843 2 068 2 125 1 408 1 896 2 777 2 485
Övrig omsättning 32 300 600 600 602 600 500 - - 22
Rörelseresultat (EBIT) -36 -446 -61 -63 -40 316 -244 -414 130 188
Resultat efter finansnetto 8 -454 -66 -64 -41 318 -238 -436 130 188
Årets resultat 167 -44 -28 -9 3 196 -98 47 89 145
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 160 134 162 195 156 130 221 281 387
Omsättningstillgångar 1 133 1 058 1 070 946 1 038 1 034 639 843 893 581
Tillgångar 1 149 1 218 1 205 1 108 1 233 1 190 769 1 064 1 174 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 899 732 776 804 813 811 615 713 666 577
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 85 0 140 172 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 92 116 0 121 0 0 0 0 4
Kortfristiga skulder 250 394 312 305 300 295 154 212 336 218
Skulder och eget kapital 1 149 1 218 1 205 1 108 1 233 1 190 769 1 064 1 174 968
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 300 604 456 471
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 916 823 780 978 850 503 130 330 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 394 247 288 368 328 317 289 276 211
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 259 2 353 2 414 2 443 2 670 2 725 1 908 1 896 2 777 2 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 742 684 605 614 689 1 063 704 474 694 828
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 444 382 378 471 620 577 263 280 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -35 -438 -33 -30 21 407 -152 -309 236 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,48% 13,18% -1,57% -10,88% -2,68% 50,92% -25,74% -31,72% 11,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,65% -36,62% -4,90% -5,14% -2,92% 26,89% -30,95% -38,91% 11,07% 19,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,85% -21,72% -3,25% -3,09% -1,74% 15,06% -16,90% -21,84% 4,68% 7,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,15% 72,67% 77,89% 73,79% 79,64% 79,44% 75,14% 74,47% 71,95% 68,85%
Rörelsekapital/omsättning 39,65% 32,34% 41,79% 34,78% 35,69% 34,78% 34,45% 33,28% 20,06% 14,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,24% 60,10% 64,40% 72,56% 65,94% 73,42% 79,97% 76,71% 67,28% 72,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 433,20% 256,09% 323,72% 294,10% 322,33% 326,10% 370,78% 362,74% 206,25% 180,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...