Visa allt om TROTTEX; Avelsföreningens Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om TROTTEX; Avelsföreningens Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 900 8 181 7 468 7 175 6 992 6 284 7 830 8 553 7 107 6 769
Övrig omsättning 766 424 497 514 443 77 127 198 407 201
Rörelseresultat (EBIT) -73 -590 337 154 582 318 -299 660 632 1 166
Resultat efter finansnetto 388 -459 426 16 374 11 -205 667 962 1 610
Årets resultat 388 -1 012 -8 13 74 7 6 368 460 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 613 735 876 1 018 1 161 95 6 28 20 35
Omsättningstillgångar 8 495 8 750 8 989 7 431 7 032 8 066 11 082 13 282 9 998 5 649
Tillgångar 9 107 9 485 9 866 8 449 8 193 8 161 11 088 13 311 10 018 5 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 782 999 2 010 2 019 2 006 1 932 1 925 1 919 1 552 1 092
Obeskattade reserver 0 0 440 440 440 167 167 378 211 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 633 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 326 8 487 7 415 5 991 5 748 6 063 8 996 11 014 7 623 4 594
Skulder och eget kapital 9 107 9 485 9 866 8 449 8 193 8 161 11 088 13 311 10 018 5 685
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 9 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 562 1 150 1 377 1 335 924 1 208 1 149 1 319 1 290
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 640 663 965 498 341 428 432 484 462
Utdelning till aktieägare 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 666 8 605 7 965 7 689 7 435 6 361 7 957 8 751 7 514 6 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 3 3 2 3 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 633 2 045 1 867 2 392 2 331 3 142 2 610 2 851 1 421 1 354
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 774 575 538 649 621 673 572 558 378 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 -448 479 296 737 329 -277 680 647 1 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,43% 9,55% 4,08% 2,62% 11,27% -19,74% -8,45% 20,35% 4,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,53% -3,68% 6,00% 4,14% 5,22% 7,41% 0,06% 6,77% 9,66% 28,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,23% -4,27% 7,93% 4,88% 6,12% 9,63% 0,09% 10,53% 13,62% 23,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,52% 58,70% 67,35% 100,00% 69,62% 70,70% 64,14% 67,94% 70,34% 76,50%
Rörelsekapital/omsättning 27,46% 3,21% 21,08% 20,07% 18,36% 31,87% 26,64% 26,52% 33,42% 15,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,55% 10,53% 23,85% 27,96% 28,44% 25,18% 18,47% 16,51% 17,01% 19,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,29% 103,10% 121,23% 124,04% 122,34% 133,04% 123,19% 118,78% 131,16% 122,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...