Visa allt om Taxi Östersund 199 000 AB
Visa allt om Taxi Östersund 199 000 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 73 574 71 351 71 560 68 025 67 971 64 649 63 081 61 638 57 672 54 487
Övrig omsättning 152 47 198 142 216 153 127 546 40 194
Rörelseresultat (EBIT) -658 -135 288 1 313 554 -104 -252 220 61 433
Resultat efter finansnetto -665 -152 272 1 329 530 -163 -286 42 -125 317
Årets resultat 3 45 -39 438 289 -88 2 2 1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200
Anläggningstillgångar 4 498 4 606 4 750 4 922 4 863 5 804 6 641 7 710 8 643 4 619
Omsättningstillgångar 12 440 13 165 12 522 13 522 11 124 11 185 10 944 10 123 9 296 8 542
Tillgångar 16 938 17 772 17 272 18 444 15 987 16 988 17 584 17 833 17 938 14 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 764 3 761 3 716 3 756 3 318 3 029 3 117 3 115 3 114 3 112
Obeskattade reserver 726 1 051 1 002 1 057 1 115 1 025 1 100 1 419 1 419 1 582
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 39 284 42 707 1 244 2 167 3 692 3 268
Kortfristiga skulder 12 447 12 959 12 514 13 348 11 512 12 227 12 124 11 132 9 714 6 398
Skulder och eget kapital 16 938 17 772 17 272 18 444 15 987 16 988 17 584 17 833 17 938 14 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 990 1 004 880 839 823 766 776 995 682 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 835 6 560 6 640 6 403 6 437 6 695 6 490 6 383 5 566 5 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 902 2 826 2 879 2 645 2 736 2 701 2 561 2 687 2 398 2 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 73 726 71 398 71 758 68 167 68 187 64 802 63 208 62 184 57 712 54 681
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 25 24 24 25 24 30 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 943 2 854 2 862 2 834 2 832 2 586 2 628 2 055 2 136 2 096
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 239 432 425 428 427 418 421 349 293 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 815 203 749 2 252 1 775 1 155 963 1 519 1 065 1 648
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,12% -0,29% 5,20% 0,08% 5,14% 2,49% 2,34% 6,88% 5,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,87% -0,76% 1,75% 7,30% 3,63% -0,58% -1,31% 1,31% 0,49% 3,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,89% -0,19% 0,42% 1,98% 0,85% -0,15% -0,36% 0,38% 0,15% 0,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,92% 99,84% 99,57% 98,33% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,01% 0,29% 0,01% 0,26% -0,57% -1,61% -1,87% -1,64% -0,72% 3,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,57% 25,78% 26,04% 24,59% 25,89% 22,28% 22,34% 23,20% 23,06% 29,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,88% 101,46% 99,98% 101,24% 96,56% 91,41% 90,20% 90,86% 95,59% 133,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...