Visa allt om Bengt Göransson Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 7 117 5 966 3 819 5 633 6 560 5 459 5 710 5 727 8 301 7 275
Övrig omsättning 83 139 143 105 327 224 231 34 79 2
Rörelseresultat (EBIT) -737 -15 -419 432 260 168 282 -215 997 331
Resultat efter finansnetto -740 -18 -419 422 260 173 284 -214 998 333
Årets resultat -740 -18 -130 244 150 100 164 -4 792 248
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 1 030 1 030 885 0 0 1 1 1 2
Omsättningstillgångar 1 627 2 313 1 618 2 439 2 174 3 157 3 226 2 974 3 573 2 575
Tillgångar 1 650 3 343 2 648 3 324 2 174 3 157 3 227 2 975 3 574 2 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 815 833 963 719 570 470 306 1 810 1 144
Obeskattade reserver 0 0 0 289 182 116 72 0 210 292
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 753 1 492 1 192 1 383 627 1 627 1 938 1 938 438 263
Kortfristiga skulder 822 1 037 624 689 646 844 747 731 1 117 877
Skulder och eget kapital 1 650 3 343 2 648 3 324 2 174 3 157 3 227 2 975 3 574 2 577
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 674 1 442 1 311 1 401 1 845 1 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 523 388 455 456 555 496
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 127
Omsättning 7 200 6 105 3 962 5 738 6 887 5 683 5 941 5 761 8 380 7 277
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 3 5 5 5 5 5 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 186 994 1 273 1 127 1 312 1 092 1 142 1 145 1 186 1 039
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 418 557 457 440 371 356 373 343 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -716 7 -407 432 260 168 282 -215 998 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 56,22% -32,20% -14,13% 20,17% -4,40% -0,30% -31,01% 14,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -44,67% -0,45% -15,56% 13,00% 11,96% 5,48% 8,80% -7,19% 27,92% 12,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,36% -0,25% -10,79% 7,67% 3,96% 3,17% 4,97% -3,74% 12,02% 4,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,75% 58,05% 49,38% 58,12% 47,18% 45,45% 44,50% 43,37% 44,81% 42,67%
Rörelsekapital/omsättning 11,31% 21,39% 26,03% 31,07% 23,29% 42,37% 43,42% 39,17% 29,59% 23,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,55% 24,38% 31,46% 35,75% 39,60% 20,92% 16,30% 10,29% 54,97% 52,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,23% 165,77% 166,35% 280,99% 269,35% 284,36% 320,75% 289,33% 235,54% 218,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...