Visa allt om GPL Magasinering AB
Visa allt om GPL Magasinering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 916 3 013 2 798 3 999 13 749 8 054 3 361 2 523 2 131 1 880
Övrig omsättning 31 21 13 3 7 16 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 775 544 224 489 973 556 -7 22 429 216
Resultat efter finansnetto 794 550 219 407 869 505 5 25 455 219
Årets resultat 509 685 489 238 506 276 4 16 242 199
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 770 1 245 1 304 859 858 96 118 122 116 108
Omsättningstillgångar 2 139 2 551 1 878 1 972 2 256 1 621 1 151 848 902 701
Tillgångar 3 909 3 796 3 181 2 831 3 114 1 717 1 269 970 1 018 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 262 2 153 1 668 1 259 1 140 673 397 393 377 358
Obeskattade reserver 869 750 610 520 420 239 110 110 110 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 28 194 321 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 778 894 876 858 1 233 804 762 467 531 452
Skulder och eget kapital 3 909 3 796 3 181 2 831 3 114 1 717 1 269 970 1 018 809
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 422 412 412 413 271 300 231 288 252 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 158 373 383 472 326 234 223 98 59 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 457 425 239 243 157 169 148 146 125 134
Utdelning till aktieägare 360 400 200 80 120 0 0 0 100 100
Omsättning 2 947 3 034 2 811 4 002 13 756 8 070 3 361 2 523 2 131 1 880
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 458 1 507 1 399 2 000 6 875 4 027 1 681 2 523 2 131 1 880
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 609 544 570 382 356 304 536 444 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 815 566 280 556 1 057 597 42 74 477 289
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,22% 7,68% -30,03% -70,91% 70,71% 139,63% 33,21% 18,40% 13,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,31% 14,57% 7,10% 17,73% 31,73% 33,37% 2,05% 3,61% 44,99% 27,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,23% 18,35% 8,08% 12,55% 7,19% 7,11% 0,77% 1,39% 21,49% 11,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,18% 99,04% 98,89% 87,20% 31,44% 39,62% 63,82% 80,34% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,67% 55,00% 35,81% 27,86% 7,44% 10,14% 11,57% 15,10% 17,41% 13,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,21% 72,13% 67,39% 58,80% 46,55% 49,46% 37,67% 48,87% 44,81% 44,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 267,61% 279,98% 210,16% 226,34% 144,53% 153,23% 87,53% 170,88% 169,87% 155,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...