Visa allt om Skillingeudd AB
Visa allt om Skillingeudd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 266 4 276 3 860 4 297 2 889 1 562 2 094 4 825 3 827 3 711
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 485 807 970 863 318 -201 -139 877 209 32
Resultat efter finansnetto 484 810 981 876 334 -238 -138 852 211 147
Årets resultat 748 687 633 482 197 -59 2 449 172 109
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 440 600 480 20 739 736 716 620 576 692
Omsättningstillgångar 548 2 151 2 080 2 093 1 123 624 1 263 2 066 1 670 1 362
Tillgångar 1 988 2 751 2 560 2 113 1 862 1 360 1 978 2 686 2 245 2 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 588 1 440 1 153 720 838 641 1 050 1 248 900 827
Obeskattade reserver 200 685 765 605 385 316 500 652 456 497
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 200 625 642 788 638 403 429 786 890 730
Skulder och eget kapital 1 988 2 751 2 560 2 113 1 862 1 360 1 978 2 686 2 245 2 054
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 322 425 375 420 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 805 1 647 1 587 1 972 1 369 490 701 2 030 1 773 1 791
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 298 616 610 750 511 416 561 985 903 983
Utdelning till aktieägare 1 400 600 400 200 600 0 350 200 100 100
Omsättning 2 266 4 276 3 860 4 297 2 889 1 562 2 094 4 825 3 827 3 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 5 5 6 4 3 4 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 133 855 772 716 722 521 524 483 425 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 465 452 469 483 427 437 357 363 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 495 807 970 863 334 -177 -114 902 240 64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,01% 10,78% -10,17% 48,74% 84,96% -25,41% -56,60% 26,08% 3,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,40% 29,48% 38,36% 41,46% 18,05% -14,34% -6,88% 31,76% 9,71% 7,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,40% 18,97% 25,44% 20,39% 11,63% -12,48% -6,49% 17,68% 5,70% 4,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,82% 99,60% 98,83% 98,11% 93,53% 91,10% 95,89% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,36% 35,69% 37,25% 30,37% 16,79% 14,15% 39,83% 26,53% 20,38% 17,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,73% 71,77% 68,35% 55,18% 60,24% 64,26% 71,71% 63,94% 54,71% 57,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 274,00% 344,16% 323,99% 265,61% 176,02% 154,84% 294,41% 262,85% 187,64% 186,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...