Visa allt om Håkan Holmin Aktiebolag
Visa allt om Håkan Holmin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 499 1 387 98 358 1 874 2 933 2 735 2 547 2 894 2 930
Övrig omsättning 48 24 22 60 195 - 114 21 - -
Rörelseresultat (EBIT) 433 158 -119 90 56 195 83 62 98 275
Resultat efter finansnetto 412 143 -120 88 51 171 58 38 4 187
Årets resultat 319 111 20 290 443 90 61 40 3 116
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 599 1 784 310 343 219 1 296 1 638 2 033 2 344 2 571
Omsättningstillgångar 667 660 596 924 1 311 826 651 588 933 1 022
Tillgångar 2 266 2 444 906 1 267 1 530 2 122 2 289 2 621 3 278 3 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 330 1 011 900 880 740 386 347 286 366 463
Obeskattade reserver 0 0 0 147 433 986 941 969 981 987
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 710 0 97 71 37 273 662 1 205 1 421
Kortfristiga skulder 710 723 5 142 286 712 728 704 725 722
Skulder och eget kapital 2 266 2 444 906 1 267 1 530 2 122 2 289 2 621 3 278 3 593
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 300 325 270 295 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 388 0 0 524 454 378 415 474 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 131 0 51 299 361 340 345 382 330
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 150 90 50 0 0 100
Omsättning 2 547 1 411 120 418 2 069 2 933 2 849 2 568 2 894 2 930
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 0 0 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 833 694 - - 937 1 467 1 368 1 274 1 447 977
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 280 233 - - 381 552 525 517 577 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 618 287 -86 118 76 536 449 440 467 681
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 80,17% 1 315,31% -72,63% -80,90% -36,11% 7,24% 7,38% -11,99% -1,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,15% 6,51% -13,13% 7,10% 3,79% 9,19% 3,63% 3,09% 3,08% 7,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,37% 11,46% -121,43% 25,14% 3,09% 6,65% 3,03% 3,18% 3,49% 9,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,03% 64,24% -22,45% 55,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,72% -4,54% 603,06% 218,44% 54,70% 3,89% -2,82% -4,55% 7,19% 10,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,69% 41,37% 99,34% 78,51% 69,22% 52,44% 45,46% 38,16% 32,71% 32,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,94% 91,29% 11 920,00% 650,70% 458,39% 116,01% 89,42% 83,52% 128,69% 141,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...