Visa allt om Henriksgårds Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Henriksgårds Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 580 4 721 4 370 4 261 3 629 3 713 4 060 3 546 3 062 2 719
Övrig omsättning 199 684 45 138 74 73 21 108 - 24
Rörelseresultat (EBIT) -1 518 368 539 279 515 -95 333 183 113
Resultat efter finansnetto -47 515 355 513 270 584 -143 312 159 102
Årets resultat 0 143 252 230 100 199 1 10 86 14
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 223 3 896 2 118 2 296 2 482 2 673 2 433 2 773 1 826 1 969
Omsättningstillgångar 3 791 2 132 2 376 2 285 1 436 1 061 1 286 1 181 990 932
Tillgångar 7 015 6 028 4 494 4 581 3 918 3 734 3 718 3 954 2 816 2 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 958 1 458 1 315 1 063 833 733 535 573 593 507
Obeskattade reserver 1 626 1 676 1 345 1 314 1 114 975 621 799 497 452
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 039 1 648 827 1 019 1 354 1 663 2 112 2 105 1 280 1 552
Kortfristiga skulder 1 392 1 246 1 007 1 184 617 363 451 476 446 390
Skulder och eget kapital 7 015 6 028 4 494 4 581 3 918 3 734 3 718 3 954 2 816 2 902
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 216 186 241 329 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 982 926 884 696 611 364 414 541 483 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 325 287 250 230 197 188 190 222 244 212
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 40 30 0
Omsättning 5 779 5 405 4 415 4 399 3 703 3 786 4 081 3 654 3 062 2 743
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 395 1 180 1 093 1 420 1 210 1 238 1 353 1 182 1 021 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 327 313 284 316 270 258 263 334 360 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 571 1 166 984 1 106 849 999 275 607 397 348
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,20% 8,03% 2,56% 17,42% -2,26% -8,55% 14,50% 15,81% 12,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,19% 8,74% 8,21% 11,88% 7,71% 16,68% -2,56% 8,85% 7,28% 4,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,23% 11,16% 8,44% 12,77% 8,32% 16,78% -2,34% 9,87% 6,69% 4,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,82% 63,42% 72,86% 71,02% 68,59% 72,39% 53,55% 65,40% 72,66% 68,33%
Rörelsekapital/omsättning 42,99% 18,77% 31,33% 25,84% 22,57% 18,80% 20,57% 19,88% 17,77% 19,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,74% 45,87% 52,61% 44,34% 42,22% 38,87% 26,70% 29,04% 33,77% 28,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,17% 89,09% 124,53% 118,67% 110,37% 126,45% 131,26% 111,76% 81,61% 104,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...