Visa allt om S.E. Brodins Plåtslageri Aktiebolag
Visa allt om S.E. Brodins Plåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 8 354 9 305 4 237 6 644 6 578 6 217 6 926 6 423 5 111 8 518
Övrig omsättning - - - - 11 87 219 - 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 589 1 949 892 1 676 1 697 1 663 1 623 1 081 207 2 071
Resultat efter finansnetto 1 586 1 946 886 1 732 1 793 1 771 1 678 1 106 284 2 145
Årets resultat 2 864 1 772 686 1 385 1 109 1 067 1 062 707 282 1 194
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 39 155 237 403 578 512 263 515 692
Omsättningstillgångar 4 865 6 177 5 290 4 400 8 633 7 508 6 985 5 728 4 646 5 258
Tillgångar 4 930 6 216 5 445 4 636 9 035 8 086 7 497 5 991 5 161 5 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 393 3 300 2 191 1 505 5 463 4 804 4 187 3 533 2 946 3 074
Obeskattade reserver 0 2 105 2 436 2 436 2 492 2 210 1 891 1 670 1 533 1 650
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 537 812 819 696 1 081 1 072 1 419 788 683 1 226
Skulder och eget kapital 4 930 6 216 5 445 4 636 9 035 8 086 7 497 5 991 5 161 5 951
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 772 669 714 701 618 752
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 2 936 889 1 695 1 127 1 299 1 154 1 073 1 071 1 004
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - 1 157 435 842 874 683 820 908 855 836
Utdelning till aktieägare 2 000 1 770 863 0 450 450 450 408 120 410
Omsättning 8 354 9 305 4 237 6 644 6 589 6 304 7 145 6 423 5 131 8 518
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 392 1 329 847 1 329 1 316 1 243 1 385 1 285 1 022 1 704
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 601 266 552 559 539 562 538 514 530
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 639 2 066 973 1 842 1 886 1 917 1 852 1 333 494 2 333
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,22% 119,61% - 1,00% 5,81% -10,24% 7,83% 25,67% -40,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,23% 31,35% 16,40% 37,38% 19,85% 21,90% 22,38% 18,48% 5,52% 36,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,02% 20,95% 21,08% 26,08% 27,26% 28,49% 24,23% 17,23% 5,58% 25,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,95% 80,09% 68,07% 77,62% 79,37% 82,52% 72,91% 73,27% 70,55% 64,42%
Rörelsekapital/omsättning 51,81% 57,66% 105,52% 55,75% 114,81% 103,52% 80,36% 76,91% 77,54% 47,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,11% 79,50% 75,13% 73,45% 80,79% 79,55% 74,44% 79,52% 78,47% 71,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 843,58% 725,00% 607,45% 569,97% 766,51% 664,27% 472,16% 678,05% 613,18% 385,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...