Visa allt om Tandläkaren Björn Norlander AB
Visa allt om Tandläkaren Björn Norlander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 514 1 319 1 517 1 709 1 767 1 767 1 638 1 731 1 963 2 260
Övrig omsättning 600 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 643 117 331 394 403 459 229 313 170 582
Resultat efter finansnetto 640 129 362 425 387 520 241 297 171 579
Årets resultat 421 127 246 317 236 335 122 145 89 313
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 209 260 260 156 227 240 241 146
Omsättningstillgångar 2 272 2 078 1 975 1 893 1 920 1 814 1 531 1 386 1 263 1 479
Tillgångar 2 272 2 078 2 185 2 152 2 179 1 970 1 758 1 626 1 505 1 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 422 1 162 1 185 1 089 1 062 965 750 748 604 710
Obeskattade reserver 741 642 674 626 630 589 529 467 382 339
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 274 326 437 487 415 479 411 519 576
Skulder och eget kapital 2 272 2 078 2 185 2 152 2 179 1 970 1 758 1 626 1 505 1 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 220 170 388 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 100 100 180 60
Löner till övriga anställda 171 594 635 614 661 542 456 513 525 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 61 65 94 110 147 166 185 246 240
Utdelning till aktieägare 160 160 0 0 140 140 120 120 0 195
Omsättning 1 114 1 319 1 517 1 709 1 767 1 767 1 638 1 731 1 963 2 260
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 257 660 506 570 589 589 546 577 654 753
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 99 334 235 238 262 232 289 294 403 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 643 117 331 394 405 464 242 331 191 605
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -61,03% -13,05% -11,23% -3,28% 0,00% 7,88% -5,37% -11,82% -13,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,43% 6,74% 17,07% 20,26% 20,79% 26,80% 14,05% 19,80% 11,83% 36,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 125,68% 10,61% 24,59% 25,51% 25,64% 29,88% 15,08% 18,60% 9,07% 25,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,99% 85,67% 89,39% 85,72% 86,64% 87,21% 86,94% 87,06% 86,19% 81,02%
Rörelsekapital/omsättning 420,82% 136,77% 108,70% 85,20% 81,10% 79,17% 64,22% 56,33% 37,90% 39,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,03% 80,02% 78,29% 72,04% 70,05% 71,02% 64,84% 66,68% 58,41% 58,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 084,40% 758,39% 605,83% 433,18% 394,25% 437,11% 319,62% 337,23% 243,35% 256,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...