Visa allt om A Fransson Konsult AB
Visa allt om A Fransson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 941 1 417 1 779 2 277 2 742 2 260 2 118 1 623 1 780 2 759
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 -339 -123 393 861 421 228 58 246 8
Resultat efter finansnetto 270 -184 -55 397 1 086 346 234 150 257 535
Årets resultat 270 -69 19 308 726 359 214 169 259 376
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 10 15 22 5 40
Omsättningstillgångar 4 972 3 867 3 856 3 984 4 144 2 810 3 071 2 770 2 901 3 567
Tillgångar 4 972 3 867 3 856 3 984 4 149 2 821 3 087 2 792 2 906 3 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 955 1 685 2 054 2 035 2 026 1 473 1 244 1 150 1 081 1 292
Obeskattade reserver 734 734 849 950 989 883 1 064 1 135 1 235 1 356
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 284 1 449 954 1 000 1 134 464 778 506 590 959
Skulder och eget kapital 4 972 3 867 3 856 3 984 4 149 2 821 3 087 2 792 2 906 3 607
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 418 329 83 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 965 849 837 807 812 725 440 340 468 664
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 387 356 370 354 356 353 371 250 207 359
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 300 174 130 120 100 470
Omsättning 1 941 1 417 1 779 2 277 2 742 2 260 2 118 1 623 1 780 2 759
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 971 709 890 1 139 1 371 1 130 1 059 812 890 1 380
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 690 627 667 640 650 610 626 476 408 711
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 -339 -123 398 866 426 235 67 257 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,98% -20,35% -21,87% -16,96% 21,33% 6,70% 30,50% -8,82% -35,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,81% -1,68% -0,52% 15,54% 27,79% 15,85% 8,75% 5,73% 9,29% 15,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,89% -4,59% -1,12% 27,18% 42,05% 19,78% 12,75% 9,86% 15,17% 20,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 138,49% 170,64% 163,13% 131,05% 109,77% 103,81% 108,26% 139,49% 129,83% 94,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,84% 58,38% 70,44% 68,65% 66,40% 75,28% 65,70% 70,46% 67,80% 62,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,69% 266,87% 404,19% 398,40% 365,43% 605,60% 394,73% 547,43% 491,69% 371,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...