Visa allt om Bjäre Kraft Bredband AB
Visa allt om Bjäre Kraft Bredband AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 131 715 105 169 91 391 66 812 58 673 55 608 50 231 46 525 42 966 30 296
Övrig omsättning - - - - - 180 - - - 264
Rörelseresultat (EBIT) 46 141 34 312 30 726 17 581 12 180 10 758 9 544 7 833 9 059 2 058
Resultat efter finansnetto 45 585 33 855 30 298 17 431 12 244 10 838 9 582 7 677 8 800 1 261
Årets resultat 2 543 1 108 -24 2 055 2 275 -22 -2 249 -73 2 550 1 261
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 345 388 265 042 187 327 165 381 104 346 87 776 77 848 66 067 45 115 35 717
Omsättningstillgångar 13 835 23 255 7 986 10 564 9 466 12 125 15 952 15 275 11 770 10 584
Tillgångar 359 223 288 297 195 313 175 945 113 812 99 901 93 800 81 342 56 885 46 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 776 24 233 23 125 23 149 21 094 21 081 21 103 21 178 21 251 18 701
Obeskattade reserver 154 767 113 667 81 267 61 567 46 767 37 466 26 607 14 000 6 250 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 77 434 48 980 37 382 28 897 28 897 28 897 28 897 28 897 18 650 16 500
Kortfristiga skulder 100 246 101 417 53 539 62 332 17 054 12 457 17 193 17 267 10 734 11 100
Skulder och eget kapital 359 223 288 297 195 313 175 945 113 812 99 901 93 800 81 342 56 885 46 301
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 159 975 1 077 810 821 762 734 701 679 92
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 323 6 968 6 783 6 682 6 428 6 213 5 930 4 991 4 424 4 231
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 128 3 642 3 512 3 289 3 100 3 223 3 171 2 753 2 415 2 295
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 131 715 105 169 91 391 66 812 58 673 55 788 50 231 46 525 42 966 30 560
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 14 14 13 13 1 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 408 7 512 6 528 4 772 4 191 4 278 3 864 46 525 3 906 3 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 906 890 825 801 762 800 777 8 445 700 839
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 80 146 60 182 50 440 32 306 24 272 21 259 18 640 15 952 13 341 5 856
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,24% 15,08% 36,79% 13,87% 5,51% 10,70% 7,97% 8,28% 41,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,84% 11,90% 15,74% 10,01% 10,77% 10,87% 10,25% 9,65% 15,94% 4,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,03% 32,63% 33,64% 26,37% 20,90% 19,53% 19,14% 16,88% 21,10% 7,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 73,19% 68,37% 65,61% 65,84% 62,41% 59,17% 56,42%
Rörelsekapital/omsättning -65,60% -74,32% -49,84% -77,48% -12,93% -0,60% -2,47% -4,28% 2,41% -1,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,06% 39,16% 44,29% 40,45% 50,59% 48,74% 43,40% 38,72% 45,46% 40,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,05% 20,42% 14,76% 16,82% 55,41% 97,05% 92,38% 88,16% 108,54% 95,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...