Visa allt om Kattviks Bygg & Sjötransporter AB
Visa allt om Kattviks Bygg & Sjötransporter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 547 580 650 1 221 1 140 1 064 1 032 866 1 917 1 641
Övrig omsättning 30 35 563 52 78 138 8 - - 41
Rörelseresultat (EBIT) -77 -120 244 -96 3 5 14 -196 35 -17
Resultat efter finansnetto -78 -121 242 -99 0 2 12 -199 19 -28
Årets resultat -78 -121 242 -99 0 2 12 -199 15 43
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 202 242 422 1 507 1 593 1 465 1 343 314 505 471
Omsättningstillgångar 92 97 72 187 137 306 310 261 337 251
Tillgångar 294 339 494 1 693 1 729 1 771 1 653 574 842 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 177 294 51 151 150 148 136 335 320
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 142 125 200 0 0 0 0 0 0 135
Kortfristiga skulder 53 38 0 1 641 1 578 1 620 1 505 438 507 267
Skulder och eget kapital 294 339 494 1 693 1 729 1 771 1 653 574 842 722
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 216 198 198 216 216 210 204 192 202 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 60 68 83 75 64 73 58 375 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 68 68 69 77 76 78 91 89 161 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 577 615 1 213 1 273 1 218 1 202 1 040 866 1 917 1 682
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 0 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 547 290 - 611 570 532 516 433 639 547
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 297 161 - 196 187 181 184 168 256 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 -79 244 20 127 164 146 -56 193 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,69% -10,77% -46,76% 7,11% 7,14% 3,10% 19,17% -54,83% 16,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,19% -35,40% 49,39% -5,67% 0,17% 0,28% 0,91% -34,15% 4,28% -2,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,08% -20,69% 37,54% -7,86% 0,26% 0,47% 1,45% -22,63% 1,88% -1,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,38% 48,97% 40,15% 44,47% 52,81% 55,73% 66,67% 53,00% 59,78% 53,32%
Rörelsekapital/omsättning 7,13% 10,17% 11,08% -119,08% -126,40% -123,50% -115,79% -20,44% -8,87% -0,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,67% 52,21% 59,51% 3,01% 8,73% 8,47% 8,95% 23,69% 39,79% 44,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,58% 255,26% - 11,40% 8,68% 18,89% 20,60% 59,59% 66,47% 94,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...