Visa allt om Barcom Aktiebolag
Visa allt om Barcom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 15 125 17 692 26 085 37 328 44 526 41 806 49 873 33 589 41 464 64 730
Övrig omsättning 92 6 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 086 -1 333 1 348 1 743 1 267 1 507 3 009 950 3 087 4 158
Resultat efter finansnetto -1 189 -1 384 1 294 1 619 1 141 1 444 2 962 885 3 046 4 064
Årets resultat -1 189 -38 555 619 479 448 570 195 951 817
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 791 1 760 1 780 1 799 1 822 1 850 1 775 1 729 1 751 1 785
Omsättningstillgångar 11 337 11 288 12 807 14 882 18 635 18 941 15 777 14 749 12 304 16 862
Tillgångar 13 128 13 048 14 587 16 681 20 457 20 790 17 552 16 478 14 056 18 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 148 7 337 7 675 7 570 6 951 7 072 6 624 6 054 5 859 5 208
Obeskattade reserver 0 0 1 302 1 487 1 576 1 546 1 326 1 051 1 051 925
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 598 459 1 150 0 0
Kortfristiga skulder 6 980 5 711 5 610 7 625 11 930 11 574 9 144 8 223 7 146 12 513
Skulder och eget kapital 13 128 13 048 14 587 16 681 20 457 20 790 17 552 16 478 14 056 18 646
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 895 704 655 692 740
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 937 2 352 2 453 2 753 2 304 1 424 1 351 1 331 1 222 1 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 071 1 299 1 332 1 383 1 271 1 190 962 949 924 867
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Omsättning 15 217 17 698 26 085 37 328 44 526 41 806 49 873 33 589 41 464 64 730
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 521 2 949 4 348 5 333 6 361 5 972 8 312 5 598 6 911 10 788
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 644 669 626 541 531 526 517 498 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 078 -1 313 1 368 1 765 1 295 1 541 3 021 972 3 120 4 194
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,51% -32,18% -30,12% -16,17% 6,51% -16,18% 48,48% -18,99% -35,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,25% -10,17% 9,26% 10,45% 6,19% 7,25% 17,15% 5,86% 22,02% 22,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,16% -7,50% 5,18% 4,67% 2,85% 3,61% 6,04% 2,87% 7,46% 6,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,48% 25,77% 100,00% 22,27% 16,73% 17,55% 15,73% 15,05% 17,94% 13,41%
Rörelsekapital/omsättning 28,81% 31,52% 27,59% 19,44% 15,06% 17,62% 13,30% 19,43% 12,44% 6,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,83% 56,23% 59,58% 51,95% 39,66% 39,50% 43,31% 41,33% 47,07% 31,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,82% 89,51% 133,48% 128,64% 94,41% 69,36% 123,16% 84,80% 105,32% 92,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...