Visa allt om Friskatorpet Aktiebolag
Visa allt om Friskatorpet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 016 4 679 6 000 4 496 4 544 4 693 4 087 3 778 2 667 3 012
Övrig omsättning 8 905 3 775 1 724 1 723 1 673 1 675 1 779 1 723 1 615 1 582
Rörelseresultat (EBIT) 3 380 -132 -208 456 1 951 3 001 2 672 3 273 2 176 2 103
Resultat efter finansnetto 3 129 -253 -188 262 2 397 3 127 2 988 3 585 2 711 4 887
Årets resultat 2 112 518 122 616 1 724 1 794 1 804 2 307 1 492 2 910
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 028 2 764 5 491 4 856 21 118 21 086 18 873 17 338 15 907 10 057
Omsättningstillgångar 10 846 7 841 5 152 4 511 4 277 3 487 3 283 3 376 2 858 7 317
Tillgångar 15 874 10 605 10 643 9 367 25 395 24 573 22 156 20 714 18 765 17 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 683 2 726 176 54 17 241 15 678 14 048 12 450 10 943 9 451
Obeskattade reserver 2 124 1 709 2 590 2 901 6 613 6 626 6 140 5 668 5 233 4 782
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 095 5 150 6 318 3 620 358 358 358 358 358 358
Kortfristiga skulder 2 971 1 020 1 557 2 791 1 183 1 911 1 609 2 239 2 231 2 783
Skulder och eget kapital 15 874 10 605 10 643 9 367 25 395 24 573 22 156 20 714 18 765 17 374
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 120 120 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 121 1 195 1 466 1 620 1 477 677 446 445 383 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 687 367 497 499 396 251 171 181 150 149
Utdelning till aktieägare 115 154 0 0 144 161 165 205 800 0
Omsättning 18 921 8 454 7 724 6 219 6 217 6 368 5 866 5 501 4 282 4 594
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 339 1 560 1 500 899 1 136 1 564 1 362 1 259 889 1 004
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 945 537 492 425 469 349 246 249 221 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 257 248 115 673 2 117 3 178 2 804 3 419 2 358 2 285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 114,06% -22,02% 33,45% -1,06% -3,17% 14,83% 8,18% 41,66% -11,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,31% -1,22% 0,08% 5,26% 10,59% 14,84% 13,58% 17,52% 14,62% 28,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,78% -2,76% 0,15% 10,97% 59,18% 77,69% 73,60% 96,08% 102,89% 163,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,58% 37,98% 52,05% 57,50% 69,72% 69,57% 65,40% 85,81% 78,52% 62,72%
Rörelsekapital/omsättning 78,62% 145,78% 59,92% 38,26% 68,09% 33,58% 40,96% 30,10% 23,51% 150,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,94% 38,27% 20,64% 23,40% 87,08% 83,67% 83,83% 79,81% 78,39% 74,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,32% 154,80% 106,94% 52,24% 184,53% 84,77% 93,16% 70,66% 70,46% 235,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...