Visa allt om ABC - Cad Elektronik Aktiebolag
Visa allt om ABC - Cad Elektronik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 666 944 1 097 1 134 1 239 865 529 1 340 1 084 880
Övrig omsättning - - - - - - - 33 - -
Rörelseresultat (EBIT) -106 9 85 294 16 5 -6 162 24 64
Resultat efter finansnetto -103 12 92 335 27 1 -7 163 26 67
Årets resultat -2 8 50 197 18 0 4 120 11 69
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 72 108 258 108 111 108 75 75
Omsättningstillgångar 740 777 911 947 800 578 588 883 817 814
Tillgångar 740 813 983 1 055 1 058 686 699 992 892 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 561 563 555 705 508 490 490 606 486 566
Obeskattade reserver 0 102 102 77 0 0 0 18 24 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 92 55 70 11 97 71 59 95 89 54
Kortfristiga skulder 87 93 256 262 453 125 151 273 293 253
Skulder och eget kapital 740 813 983 1 055 1 058 686 699 992 892 889
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 345 120 360 360 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 290 424 445 235 650 40 0 90 90 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 171 139 139 80 211 168 86 191 185 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 120 0 90
Omsättning 666 944 1 097 1 134 1 239 865 529 1 373 1 084 880
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 333 472 549 567 620 433 265 670 542 440
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 241 315 329 206 453 279 108 328 329 209
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -70 45 121 335 57 12 3 174 30 70
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,45% -13,95% -3,26% -8,47% 43,24% 63,52% -60,52% 23,62% 23,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,05% 1,60% 9,46% 31,75% 2,55% 1,60% -0,72% 16,73% 3,92% 7,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,62% 1,38% 8,48% 29,54% 2,18% 1,27% -0,95% 12,39% 3,23% 8,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,59% 89,83% 86,42% 79,54% 89,43% 80,46% 67,67% 70,30% 76,11% 70,45%
Rörelsekapital/omsättning 98,05% 72,46% 59,71% 60,41% 28,01% 52,37% 82,61% 45,52% 48,34% 63,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,81% 79,04% 64,55% 72,20% 48,02% 71,43% 70,10% 62,40% 56,42% 64,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 708,05% 697,85% 328,91% 325,19% 136,64% 397,60% 324,50% 300,37% 251,88% 283,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...