Visa allt om Kelba i Mariestad AB
Visa allt om Kelba i Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 330 3 447 3 449 3 835 4 127 3 693 3 684 3 491 3 827 4 084
Övrig omsättning - - - 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 148 99 222 124 212 225 -231 -10 0
Resultat efter finansnetto 43 146 96 219 121 203 230 -233 -17 -2
Årets resultat 0 1 -2 -2 88 162 191 -199 -17 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 171 224 242 293 6 10 14 3 5
Omsättningstillgångar 860 816 1 050 940 684 838 654 630 719 766
Tillgångar 977 987 1 274 1 182 976 844 664 643 722 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 420 421 419 422 424 335 174 93 196 213
Obeskattade reserver 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 141 118 0
Kortfristiga skulder 516 566 854 761 552 509 491 409 409 557
Skulder och eget kapital 977 987 1 274 1 182 976 844 664 643 722 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 534
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 614 620 620 608 576 542 534 546 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 217 210 230 210 207 206 182 206 209
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 330 3 447 3 449 3 839 4 127 3 693 3 684 3 491 3 827 4 084
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 665 1 724 1 725 1 918 2 064 1 847 1 842 1 746 1 914 2 042
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 419 417 428 411 393 376 361 379 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 96 201 155 272 174 216 229 -227 -8 2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,39% -0,06% -10,07% -7,08% 11,75% 0,24% 5,53% -8,78% -6,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,50% 14,99% 7,77% 18,78% 13,01% 25,24% 36,30% -35,30% -1,25% 0,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,32% 4,29% 2,87% 5,79% 3,08% 5,77% 6,54% -6,50% -0,24% 0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,26% 52,54% 52,59% 49,34% 46,21% 48,04% 47,18% 38,01% 42,38% 41,60%
Rörelsekapital/omsättning 10,33% 7,25% 5,68% 4,67% 3,20% 8,91% 4,42% 6,33% 8,10% 5,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,18% 42,65% 32,89% 35,70% 43,44% 39,69% 26,20% 14,46% 27,15% 27,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,36% 33,75% 58,55% 48,09% 27,72% 33,40% 20,77% 51,59% 25,18% 27,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...