Visa allt om P.A. Båt och Plastservice AB
Visa allt om P.A. Båt och Plastservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 719 1 053 705 437 1 407 1 666 2 695 3 425 3 326 2 308
Övrig omsättning - - - - - - 69 - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 20 -8 113 -134 74 185 314 469 428 -11
Resultat efter finansnetto 16 -10 111 -136 73 184 313 475 424 158
Årets resultat 12 -10 94 -63 53 152 145 341 380 85
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 153 149 128 226 190 279 289 224 267
Omsättningstillgångar 181 152 105 184 209 323 491 648 814 376
Tillgångar 298 305 253 312 434 513 770 936 1 038 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 192 202 108 211 258 301 456 555 305
Obeskattade reserver 0 0 0 0 73 73 110 0 0 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 24 0 0 0 0 0 3
Kortfristiga skulder 94 113 51 180 150 182 359 481 483 230
Skulder och eget kapital 298 305 253 312 434 513 770 936 1 038 643
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 157 210 527 670 732 610
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 140 407 62 0 0 136 412 309 212 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 63 148 38 0 79 136 326 336 334 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 40 100 0 0 0 30
Omsättning 719 1 053 705 437 1 407 1 666 2 764 3 425 3 332 2 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 0 2 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 360 527 705 - 704 833 898 1 142 1 109 1 154
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 114 278 101 - 183 326 478 497 473 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 28 185 -37 180 319 449 579 525 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,72% 49,36% 61,33% -68,94% -15,55% -38,18% -21,31% 2,98% 44,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,71% -2,62% 44,66% -42,95% 17,05% 36,06% 40,78% 50,85% 41,33% 26,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,78% -0,76% 16,03% -30,66% 5,26% 11,10% 11,65% 13,90% 12,90% 7,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 88,37% 92,68% 93,11% 92,38% 91,21% 78,60% 76,07% 82,32%
Rörelsekapital/omsättning 12,10% 3,70% 7,66% 0,92% 4,19% 8,46% 4,90% 4,88% 9,95% 6,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,46% 62,95% 79,84% 34,62% 61,01% 60,78% 49,62% 48,72% 53,47% 59,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,47% 126,55% 194,12% 98,33% 134,00% 170,88% 130,92% 130,77% 160,04% 153,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...