Visa allt om Skogstjänst i Söräng AB
Visa allt om Skogstjänst i Söräng AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 245 5 037 5 445 9 242 10 262 9 714 6 493 6 657 6 518 6 868
Övrig omsättning - 54 1 072 11 - 3 420 - 87 5
Rörelseresultat (EBIT) 233 -103 1 007 -662 764 406 95 249 590 495
Resultat efter finansnetto 114 -195 864 -807 576 279 19 140 329 323
Årets resultat 166 135 94 59 34 54 69 33 81 323
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 051 6 208 5 036 3 815 4 811 4 600 2 754 2 380 3 253 4 468
Omsättningstillgångar 684 1 011 542 773 1 516 1 514 1 843 1 107 1 073 700
Tillgångar 5 735 7 219 5 578 4 588 6 327 6 114 4 596 3 488 4 326 5 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 808 643 508 414 355 321 266 198 165 84
Obeskattade reserver 358 458 828 78 966 441 241 321 230 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 376 3 452 1 978 1 297 2 162 3 164 1 900 1 073 1 806 2 506
Kortfristiga skulder 2 192 2 666 2 264 2 800 2 844 2 188 2 189 1 897 2 125 2 578
Skulder och eget kapital 5 735 7 219 5 578 4 588 6 327 6 114 4 596 3 488 4 326 5 169
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 363 351 345 379 354 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 095 1 082 2 471 2 005 1 967 1 250 1 405 1 236 1 367
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 478 416 871 772 710 535 689 630 718
Utdelning till aktieägare 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 245 5 091 6 517 9 253 10 262 9 717 6 913 6 657 6 605 6 873
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 7 7 7 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 748 1 679 1 815 1 320 1 466 1 388 1 082 1 110 1 304 1 374
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 539 502 479 454 437 359 407 441 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 389 905 2 046 383 1 681 802 678 1 121 1 493 1 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,13% -7,49% -41,08% -9,94% 5,64% 49,61% -2,46% 2,13% -5,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,06% -1,43% 18,05% -14,43% 12,08% 6,64% 2,07% 7,14% 13,66% 9,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,44% -2,04% 18,49% -7,16% 7,44% 4,18% 1,46% 3,74% 9,07% 7,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,75% -32,86% -31,63% -21,93% -12,94% -6,94% -5,33% -11,87% -16,14% -27,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,96% 13,86% 20,69% 10,35% 16,86% 10,57% 9,65% 12,46% 7,64% 1,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,20% 37,92% 23,94% 27,61% 53,31% 69,20% 84,19% 58,36% 50,49% 27,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...