Visa allt om Slutplattan GABTO 100360 AB
Visa allt om Slutplattan GABTO 100360 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 351 1 801 2 027 1 976 1 712 1 876 2 325 1 752 1 283 1 135
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 366 196 38 298 60 70 377 166 -46 -17
Resultat efter finansnetto 364 193 33 291 51 66 372 156 -62 -24
Årets resultat 284 151 24 214 37 47 274 135 -62 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 23 99 109 163 106 112 99 166 110
Omsättningstillgångar 516 660 403 443 282 440 538 328 227 190
Tillgångar 516 683 502 552 445 546 650 427 393 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 405 525 423 450 285 348 401 228 92 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 158 78 77 160 198 249 200 301 145
Skulder och eget kapital 516 683 502 552 445 546 650 427 393 300
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 333 352 349 370 281 237 225 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 390 922 682 534 511 479 489 346 297 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 95 231 234 186 156 173 214 218 200 193
Utdelning till aktieägare 284 404 0 0 50 100 100 100 0 0
Omsättning 1 351 1 801 2 027 1 976 1 712 1 876 2 325 1 752 1 283 1 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 450 600 676 659 571 625 775 584 428 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 172 397 448 370 360 377 365 290 254 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 389 210 79 352 114 149 443 233 34 7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,99% -11,15% 2,58% 15,42% -8,74% -19,31% 32,71% 36,55% 13,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 71,12% 28,84% 7,57% 53,99% 13,48% 12,82% 58,00% 38,88% -11,70% -5,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,17% 10,94% 1,87% 15,08% 3,50% 3,73% 16,22% 9,47% -3,59% -1,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,86% 92,28% 87,32% 88,56% 86,10% 85,82% 80,65% 83,68% 88,78% 88,55%
Rörelsekapital/omsättning 29,98% 27,87% 16,03% 18,52% 7,13% 12,90% 12,43% 7,31% -5,77% 3,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,49% 76,87% 84,26% 81,52% 64,04% 63,74% 61,69% 53,40% 23,41% 51,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 464,86% 401,27% 474,36% 538,96% 154,38% 207,58% 203,21% 145,50% 64,45% 115,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...